Ersättning

Arvoden och övrig ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ordföranden, fastställs på årsstämma.

Vid årsstämman den 11 mars 2019 beslöts att styrelsearvoden ska utgå med 355 000 kronor till styrelsens ordförande och 155 000 kronor till övriga ledamöter. Utöver ovan utgår arvode till ordförande i revisions- och finansutskottet med 50 000 kronor och 25 000 kronor till övriga ledamöter. Ovan gäller för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Namn Befattning Total ersättning inkl. utskottsarbete
Anders Nylander* Ordförande 380 000
Anna Sander Ledamot 155 000
Christer Olofsson Ledamot 155 000
Håkan Blixt* Ledamot 180 000
Johan Ljungberg Ledamot 155 000
Ulrika Danielsson** Ledamot 205 000
* Ledamot i revisions- och finansutskottet
** Ordförande i revisions- och finansutskottet