Styrelsens utskott

Styrelsen har inom sig utsett ett ersättningsutskott och ett revisions- och finansutskott. Utskottens ledamöter och uppgifter redogörs för nedan.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är bl.a. att:

 • Bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.
 • Följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen.
 • Följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget.

Ersättningsutskottet ska sammanträda minst två gånger per år och består av följande ledamöter:

 • Anders Nylander (ordförande)
 • Håkan Blixt
 • Ulrika Danielsson

Revisions- och finansutskottet

Revisions- och finansutskottet har bl.a. till uppgift att:

 • Övervaka Bolagets finansiella rapportering samt lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet
 • Med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering.
 • Hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen samt om slutsatserna av Revisorsinspektionens kvalitetskontroll.
 • Informera styrelsen om resultatet av revisionen och om på vilket sätt revisionen bidrog till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet samt om vilken funktion utskottet har haft.
 • Granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och då särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revisionstjänster.
 • Biträda valberedningen vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval.

Revisions- och finansutskottet ska sammanträda minst fyra gånger per år och består av följande ledamöter:

 • Ulrika Danielsson (ordförande)
 • Håkan Blixt
 • Anders Nylander