Bolagsordning

Årsstämma i John Mattson antog den 11 mars 2019 följande bolagsordning, villkorad av att bolagets planerade börsnotering fullföljs.

Bolagsordning för John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) (556802-2858).

§ 1 Firma

Bolagets firma är John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Lidingö kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska direkt eller indirekt bedriva investeringsverksamhet i fastigheter, äga, utveckla, förvalta och överlåta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter utan suppleanter.

§ 7 Revisor

Bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer med eller utan motsvarande antal suppleanter, eller ett och högst två registrerade revisionsbolag. Revisor och revisorssuppleanter, respektive huvudansvarig revisor, ska vara auktoriserad revisor.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill deltaga på bolagsstämman ska göra anmälan därom till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.

§ 10 Årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två protokolljusterare.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut om:
  a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
 10. Val av styrelse och revisor.
 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

 

* * *

Antagen vid ordinarie bolagsstämma den 11 mars 2019.

Maria Sidén
Ekonomi- och finanschef
+46 703 37 66 36

Vi tar ansvar för hanteringen av dina personuppgifter. Webbplatsen använder cookies och genom att du fortsätter använda webbplatsen godkänner du användande av cookies. Du kan läsa mer om detta på sidan Cookies.