Definitioner av nyckeltal

John Mattson Fastighetsföretagen AB tillämpar European Securities and Markets Authority´s (ESMA) riktlinjer om Alternativa Nyckeltal. Med ett alternativt nyckeltal avses enligt dess riktlinjer finansiellt mått över historisk eller framtida resultatutveckling, finansiell ställning, finansiellt resultat eller kassaflöden som inte definieras eller anges i tillämpliga regler för finansiell rapportering, IFRS och Årsredovisningslagen.

Fastighetsrelaterade nyckeltal

Fastighetskostnader, Mkr

I posten ingår såväl direkta fastighetskostnader, såsom kostnader för drift, underhåll, och fastighetsskatt, som indirekta fastighetskostnader i form av uthyrning och fastighetsadministration. Central administration är exkluderat i fastighetskostnaderna.

Överskottsgrad, %

Driftöverskott i procent av redovisade hyresintäkter. Används för att belysa hur stor del av John Mattsons intäkter som återstår efter fastighetskostnader.

Ekonomisk uthyrningsgrad, %

Kontrakterade hyror i förhållande till hyresvärdet, vid periodens utgång. Används för att belysa John Mattsons effektivitet i användningen av förvaltningsfastigheterna.

Genomsnittlig ekonomisk uthyrningsgrad, %

Periodens hyresintäkter i förhållande till bruttohyra under perioden. Används för att belysa John Mattsons effektivitet i sina förvaltningsfastigheter.

Hyresvärde, Mkr

Kontrakterade årshyror samt bedömd marknadshyra för vakanta ytor, avseende fastigheter ägda vid periodens utgång. Används för att belysa John Mattsons intäktspotential.

Kontraktsvärde, Mkr

Kontrakterade årshyror avseende fastigheter ägda vid periodens utgång. Används för att belysa John Mattsons intäktspotential givet vakansnivå vid utgången av perioden.

Fastighetsvärde, kr/kvm

Verkligt värde för fastigheter exklusive pågående projekt dividerat med uthyrbar yta. Avser fastigheter ägda vid periodens utgång. Används för att belysa John Mattsons genomsnittliga fastighetsvärde per kvadratmeter.

Finansiella nyckeltal

Belåningsgrad, %

Räntebärande skulder med avdrag för likvida medel i procent av fastigheternas bokförda värde vid periodens slut. Används för att belysa John Mattsons finansiella risk.

Genomsnittlig ränta, %

Vägd genomsnittlig kontrakterad ränta för samtliga krediter i skuldportföljen inklusive räntederivat. Används för att belysa John Mattsons finansiella risk.

Räntetäckningsgrad, ggr

Resultat före värdeförändringar med tillägg för räntekostnader dividerat med räntekostnader. Räntetäckningsgraden används för att belysa hur känsligt John Mattsons resultat är för ränteförändringar.

Räntebindningstid, år

Genomsnittlig kvarstående löptidtill ränteregleringstidpunkt av samtliga krediter i skuldportföljen. Används för att belysa John Mattsons finansiella risk.

Kapitalbindningstid, år

Genomsnittlig kvarstående löptid av samtliga krediter i skuldportföljen. Används för att belysa John Mattsons finansiella risk.

Aktierelaterade nyckeltal

Förvaltningsresultat, kr/aktie

Resultat exklusive värdeförändringar och skatt dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier under perioden. Används för information om John Mattsons förvaltningsresultat per aktie.

EPRA NAV – långsiktigt substansvärde, kr/aktie

Redovisat eget kapital med återläggning av räntederivat och uppskjuten skatt, dividerat med utestående aktier per balansdagen. Används för att belysa John Mattsons långsiktiga substansvärde per aktie på ett jämfört börsbolagen enhetligt sätt.

EPRA NNNAV – Aktuellt substansvärde, kr/aktie

Redovisat eget kapital med avdrag för bedömd verklig uppskjuten skatt, dividerat med utestående aktier per balansdagen. Används för att belysa John Mattsons aktuella substansvärde per aktie på ett jämfört börsbolagen enhetligt sätt.

Eget kapital, kr/aktie

Redovisat eget kapital, dividerat med utestående aktier per balansdagen. Används för att belysa John Mattsons egna kapital per aktie.

Fastighetsvärde, kr/aktie

Bokfört värde fastigheter dividerat med utestående aktier per balansdagen. Avser fastigheter ägda vid periodens utgång.