Nybyggnation

I bostadsbristens Stockholm arbetar John Mattson aktivt
med att finna mark där det är möjligt och lämpligt med
förtätning av befintlig bebyggelse. Målet är att skapa
attraktiva och trygga bostadsområden.

John Mattsons strategi för förtätning går hand i hand med arbetet att
främja ett attraktivt och hållbart lokalsamhälle. Genom nyproduktion får fler möjlighet att bo i hyresrätt och hyresgästers olika behov tillgodoses.

Nyproduktionen breddar både standard och hyresnivå. Det gör också att hyresgästerna kan byta till nytt boende inom sitt bostadsområde när deras
livssituation förändras. En mångfald i fastighetsbeståndet skapar ett mer varierat underlag för handel och service, vilket i sin tur lockar till sig ett varierat serviceutbud.


Utveckling på olika sätt

John Mattsons utvecklingsarbete handlar dels om att identifiera möjligheter för nyproduktion på egen mark, dels om att ha en dialog med olika kommuner i Stockholmsregionen för markanvisningar. Vår långa
erfarenhet av att bygga kvalitativa hyresbostäder och att långsiktigt förvalta och utveckla bostadsområden gör John Mattson till en attraktiv samarbetspartner för kommuner och andra aktörer i deras arbete med
bostads- och områdesutveckling.
Butiker, skolor, förskolor och service är, utöver bostadsbebyggelse, viktiga för att förstärka ett områdes attraktionskraft. Därför omfattar John Mattsons nyproduktion även kommersiella och samhällsnyttiga fastigheter.


Hållbar nyproduktion

Vi eftersträvar att bygga på redan hårdgjord mark, som exempelvis parkeringsytor. Genom att bevara vegetation och anlägga ny grönska där det är möjligt bidrar vi till att bevara biologisk mångfald.

Kvalitet och långsiktighet är viktiga ledord för John Mattson och har varit så ända sedan företaget grundades. Det innebär hög byggnads- och förvaltningskvalitet med hållbara material som är lätta att underhålla utan att göra avkall på estetiska värden. Materialval vid nybyggnation baseras på miljömässiga aspekter utifrån livscykelanalyser. Men också på ekonomiska aspekter, vilket skapar fördelar både ur totalkostnads- och hållbarhetsperspektiv. Som en del av vårt hållbarhetsarbete är ambitionen att John Mattsons nyproducerade bostäder, som bolaget projektutvecklar från start, ska miljömärkas enligt Svanen, Nordens officiella miljömärkning. För befintliga bostäder är ambitionen att de ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad iDrift.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04

John Mattsons års- och hållbarhetsredovisning 2023