john-mattson-barkassen-utsikt-banner

Nybyggnation

Förtätning – i första hand på egen mark.

Vi förtätar på egen mark eller i nära anslutning till befintliga fastigheter, ofta på redan hårdgjord mark. På så sätt breddas lägenhetsutbudet och hyresgästernas olika behov tillgodoses. Nya kvalitéer tillförs lokalsamhället och mångfalden och variationen ökar, vilket bidrar till goda livsmiljöer.

John Mattson arbetar aktivt med att identifiera obebyggd mark där det är möjligt och lämpligt med förtätning av befintlig bebyggelse. Utöver nybyggnation sker förtätning även i form av om- och tillbyggnader på befintliga fastigheter.

Mari Edberg
Kommunikationschef
076-800 01 95

John Mattsons årsredovisning för 2020 publicerad