john-mattson-barkassen-utsikt-banner

Nybyggnation

Förtätning – i första hand på egen mark.

John Mattson delar in sin projektportfölj i tre kategorier avseende förtätning. Den första kategorin är pågående projekt där byggnation redan inletts. Den andra är utvecklingsprojekt där en planprocess pågår, en detaljplan finns alternativt att ett bygglov erhållits. Den tredje kategorin är identifierade byggrätter. Det är potentiella projekt där förtätning troligen är möjlig men där en planprocess ännu inte initierats. Per den 31 december 2018 hade bolaget identifierat potential till byggnation av cirka 1 000 lägenheter i någon av de tre olika kategorierna.

Fram till 2018 har John Mattson genomfört flera förtätningsprojekt i främst Larsberg. 2009 färdigställdes byggnaden som Malmstens, Linköpings universitet huserar i. 2011 bebyggdes fastigheten Radiofyren 1 där Ica Kvantum har sin verksamhet tillsammans med apotek och andra serviceinrättningar. 2018 färdigställdes Parkhusen, två punkthus mellan Larsbergsparken och Larsbergs centrum med 80 lägenheter.

Under 2018 påbörjades även byggnationen av U25, 74 ungdomslägenheter i Larsberg. Projektet, som går under namnet U25, syftar till att ge ungdomar i åldern 18-25 år en möjlighet att komma in på bostadsmarknaden. Projektet drevs tillsammans med Lidingö stad och processen var ovanligt snabb, vilket innebär att handläggningstiden från planuppdrag till antagen detaljplan genomfördes på mindre än ett år, och helt utan överklaganden under samrådsprocessen. Kommunen och John Mattson samarbetade tätt för att minimera tiden från idé till färdiga bostäder, och inflyttningen i U25 kunde ske i oktober 2019.

Mari Edberg
Kommunikationschef
076-800 01 95

John Mattsons årsredovisning för 2020 publicerad