johnmattson-dalenum-innergard-header-640x314

Affärsidé & mål

John Mattson erbjuder en välfungerande vardag för alla, genom förvaltning och utveckling av trivsamma bostäder och trygga boendemiljöer.

Vår affärsidé är att långsiktigt äga, förvalta och utveckla bostadsfastigheter och attraktiva lokalsamhällen i Stockholmsregionen.

Finansiella mål

 • Genomsnittlig årlig tillväxt i långsiktigt substansvärde per aktie med minst 7 procent, inklusive värdeöverföringar, över en konjunkturcykel.
 • Genomsnittlig årlig tillväxt i förvaltningsresultatet per aktie med minst 10 procent över en konjunkturcykel.

Finansiella riskbegränsningar

 • Bolagets belåningsgrad ska varaktigt inte överstiga 50 procent.
 • Bolagets räntetäckningsgrad ska varaktigt inte understiga 1,5.

Utdelningspolicy

Långsiktigt ska utdelningen uppgå till 50 procent av förvaltningsresultatet per år, med hänsyn till bolagets investeringsplaner, konsolideringsbehov, likviditet och finansiella ställning i övrigt. Utdelningar kan komma att understiga det långsiktiga målet eller helt utebli.

Hållbarhetsmål 

 • Trygga områden enligt de boende: högre än branschsnittet för jämförbara områden. 
 • Attraktiva områden enligt de boende: högre än branschsnittet. 
 • År 2030 ska John Mattson ha minskat sitt växthusgasutsläpp inom Scope 1 och Scope 2 med minst 40 procent jämfört med basår 2021. 
 • John Mattsons växthusgasutsläpp från ny- och ombyggnation ska per kvadratmeter reduceras i linje med eller mer än genomsnittet för fastighetsbranschen. 
 • Engagerade medarbetare och effektiv organisation: över genomsnittet för jämförbara bolag. 
 • John Mattson ska ha en inkluderande kultur som möjliggör att bolaget attraherar och behåller medarbetare med olika bakgrund och perspektiv. Rekryterings-processen ska vara kompetensbaserad, fri från diskriminerande föreställningar. 
 • Andelen kvinnor eller män ska ej överstiga två tredjedelar inom bolaget, ledningen och styrelsen. 
 • Sjukfrånvaron hos John Mattsons medarbetare: högst tre procent. 
 • John Mattson ska ha noll olyckor, med frånvaro mer än en dag, på våra arbetsplatser. Detta avser både John Mattsons egen personal samt personal som arbetar på uppdrag av John Mattson. 

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04

John Mattsons års- och hållbarhetsredovisning 2023