johnmattson-dalenum-innergard-header-640x314

Affärsidé & mål

John Mattson erbjuder en välfungerande vardag för alla, genom förvaltning och utveckling av trivsamma bostäder och trygga boendemiljöer.

Vår affärsidé är att långsiktigt äga, förvalta och utveckla bostadsfastigheter och attraktiva lokalsamhällen i Stockholmsregionen.

Finansiella mål

  • Genomsnittlig årlig tillväxt i långsiktigt substansvärde per aktie med minst 10 procent, inklusive värdeöverföringar, över en konjunkturcykel.
  • Genomsnittlig årlig tillväxt i förvaltningsresultatet per aktie med minst 10 procent över en konjunkturcykel.
  • Värdet av Koncernens fastigheter ska vid utgången av 2023 minst uppgå till 10 mdkr. Vid 2021 års utgång uppgick fastighetsvärdet
    till 15,9 Mdkr, och därmed har det finansiella målet uppnåtts.

Finansiella riskbegränsningar

  • Bolagets belåningsgrad ska varaktigt inte överstiga 50 procent.
  • Bolagets räntetäckningsgrad ska varaktigt inte understiga 1,5.

Utdelningspolicy

Långsiktigt ska utdelningen uppgå till 50 procent av förvaltningsresultatet per år. Eftersom John Mattson under de närmaste åren kommer att prioritera värdeskapande investeringar i fastighetsbeståndet, kan framtida utdelningar komma att understiga det långsiktiga målet eller helt utebli.

Mari Edberg
Kommunikationschef
076-800 01 95

John Mattsons årsredovisning för 2021 publicerad