Förädling

John Mattson utvecklar fastighetsbeståndet genom att uppgradera befintliga lägenheter och konvertera outnyttjad yta till bostäder eller kommersiell verksamhet.
Det höjer värdet på fastigheterna, ökar trivseln för hyresgästerna och bidrar till att fler bostäder finns tillgängliga.

En grundsten i John Mattsons strategi och affärsmodell är att förädla äldre
befintliga fastigheter. Genom att uppgradera fastigheterna får hyresgästerna ett attraktivt boende i lägenheter som möter moderna krav på säkerhet, funktion och hållbarhet. Och god teknisk status på fastigheterna ger ökad effektivitet i förvaltningen och bidrar till ökad trivsel för hyresgästerna, större hyresintäkter och minskade driftskostnader. Vi identifierar även outnyttjade utrymmen, som tvättstugor och vindsutrymmen, som kan konverteras till lägenheter eller kommersiella lokaler och som kan bidra till ökade hyresintäkter och därmed högre fastighetsvärden.

Flexibilitet för hyresgästen med Larsbergsmodellen

John Mattsons etablerade och framgångsrika strategi för uppgradering av lägenheter kallas Larsbergsmodellen. Den innebär att uppgraderingen kan ske i ett basutförande eller som en totaluppgradering. Vid basuppgradering säkras fastighetens tekniska status och hyresgästen kan bo kvar under
arbetet. Vid totaluppgradering moderniseras resterande delar av lägenheten, ny köksinredning sätts in och alla ytskikt renoveras.
En totaluppgradering av en lägenhet medför en högre hyresjustering än för en basuppgraderad lägenhet.

Flera av hyresgästerna väljer totaluppgradering för att få en standardhöjning i sin lägenhet. Flera väljer också att byta till en totaluppgraderad lägenhet med annat läge och i annan storlek. För John Mattsons del innebär det att vi kan öka andelen totaluppgraderade lägenheter och erbjuda differentierade hyresnivåer.
De justerade hyresnivåerna som följer av både bas- och totaluppgraderingar förhandlas med Hyresgästföreningen i förväg.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04

John Mattsons års- och hållbarhetsredovisning 2023