Styrelse

Per-Gunnar (P-G) Persson
Styrelsens ordförande. Styrelseledamot sedan 2023. Ledamot i revisions- och finansutskottet och ordförande i ersättningsutskottet.

Född: 1965
Utbildning: Civilingenjör, Chalmers tekniska högskola.
Relevant arbetslivserfarenhet: Många års erfarenhet från olika chefsroller inom fastighetsbranschen, bland annat som verkställande direktör för Platzer Fastigheter Holding AB samt inom Skanska och Coor Service Management.
Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Arise AB, Rikshem AB, Svenska Sportpublikationer AB, BRIS, Diös Fastigheter AB och AB Borudan Ett. Styrelseledamot och verkställande direktör i Safjället Holding AB.
Aktieinnehav i bolaget(inkl. ev. närståendeinnehav):  10 000 aktier genom Anliem Invest AB.
Beroendestatus: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare. Inte oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Johan Ljungberg
Vice ordförande. Styrelseledamot sedan 2018, styrelsens ordförande 2020– 2023. Ledamot i revisions- och finansutskottet och i ersättningsutskottet.

Född: 1972.
Utbildning:
Civilingenjörsutbildning, Kungliga Tekniska högskolan och Tufts University.
Relevant arbetslivserfarenhet: Mångårig erfarenhet från fastighets- och kapitalmarknaden.
Övriga väsentliga uppdrag:
Verkställande direktör och styrelseordförande i Tagehus Holding AB, styrelseordförande och styrelseledamot i bolag inom Tagehuskoncernen, styrelseordförande i Atrium Ljungberg AB, styrelseledamot i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB.
Aktieinnehav i bolaget 
(inkl. ev. närståendeinnehav): 10 273 564 aktier genom majoritetsägande i Tagehus Holding AB.
Beroendestatus:
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare. Inte oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Håkan Blixt
Styrelseledamot sedan 2012.

Född: 1957.
Utbildning: Civilingenjör, Kungliga Tekniska högskolan.
Relevant arbetslivserfarenhet: Stor erfarenhet av att verka inom och leda internationella fastighetsfonder med fokus på investeringar i de nordiska länderna. Fondernas verksamhet har gått ut på att förvärva, finansiera och utveckla fastigheter inom flertalet fastighetssektorer. De senaste tio åren har fokus legat på att utveckla fastigheter inom sektorerna handel, kontor, logistik och bostäder.
Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Håkan Blixt Ensemble AB.
Aktieinnehav i bolaget (inkl. ev. närståendeinnehav): 8 000 aktier.
Beroendestatus: Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare.

Christer Olofsson
Styrelseledamot sedan 2015.

Född: 1951.
Utbildning: Civilingenjör, Kungliga Tekniska högskolan.
Relevant arbetslivserfarenhet: Mångårig erfarenhet från entreprenad och fastighetsverksamhet i Siab och NCC. Tidigare vd för NIAM. Egen företagare projektutveckling Stockholm Waterfront och seniorkonsult Urban Escape.
Övriga väsentliga uppdrag:
Aktieinnehav i bolaget (inkl. ev. närståendeinnehav): 10 000 aktier.
Beroendestatus: Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare.

Ingela Lindh
Styrelseledamot sedan 2021.

Född: 1959.
Utbildning: Arkitekturstudier, Kungliga Tekniska högskolan.
Relevant arbetslivserfarenhet: Stor erfarenhet av fastighetsbranschen och av stadsbyggnad. Stadsdirektör i Stockholm stad 2016–2018 och har även varit stadsbyggnadsdirektör vid Stockholms
stadsbyggnadskontor, vd för Stockholms Stadshus AB samt vd för Stockholmshem.
Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Fastighetsägarna Sverige AB. Styrelseledamot i
Anders Bodin Fastigheter AB och Stockholms Universitet.
Aktieinnehav i bolaget (inkl. ev. närståendeinnehav): –
Beroendestatus: Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare.

Åsa Bergström
Styrelseledamot sedan 2023. Ordförande i revisions- och finansutskottet.

Född: 1964.
Utbildning: Civilekonom, Uppsala universitet.
Relevant arbetslivserfarenhet: Lång erfarenhet av ekonomichefsbefattningar i flera fastighetsbolag, bland annat Granit & Beton samt Oskarsborg. Tidigare även Senior manager på KPMG.
Övriga väsentliga uppdrag: Vice verkställande direktör och cfo i Fabege AB. Styrelseordförande i
Svenska Fastighetsfinansiering AB. Styrelseledamot i NP3 Fastigheter AB.
Aktieinnehav i bolaget (inkl. ev. närståendeinnehav): 8 000 aktier.
Beroendestatus: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Katarina Wallin
Styrelseledamot sedan 2023. Ledamot i ersättningsutskottet.

Född: 1970.
Utbildning: Civilingenjör, Kungliga Tekniska högskolan.
Relevant arbetslivserfarenhet: Lång och bred erfarenhet inom fastighets- och samhällsbyggnadsbranschen, bland annat som konsult inom strategi och verksamhetsutveckling samt som delägare i Evidensgruppen.
Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Belatchew Arkitekter AB, Evimetrix AB och Bernow Lindqvist Wallin AB. Styrelseledamot i Catena AB, Kavaljer AB, Evidens BLW AB och AB Borudan Ett. Styrelsesuppleant i Silhouettes AB.
Aktieinnehav i bolaget (inkl. ev. närståendeinnehav): 2 200 aktier.
Beroendestatus: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare. Inte oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04