john-mattson-malmstens-stolsbibliotek-header-640x314

Bolagsstyrning inom John Mattson

Bolagsstyrning kallas det sätt på vilket rättigheter och skyldigheter är fördelade mellan bolagets organ i enlighet med tillämpliga lagar, regler och processer.

Bolagsstyrning inom John Mattson grundar sig på gällande lagstiftning, NASDAQ OMX Stockholms regelverk, Svensk kod för bolagsstyrning, bolagsordning, andra externa styrdokument och rekommendationer samt interna styrdokument såsom affärsplan, policyer och attestordning.

John Mattsons styrelse och ledningsgrupp har som mål att John Mattson ska motsvara de förväntningar och krav som aktieägare, Stockholmsbörsen och andra intressenter har på bolaget.

John Mattsons års- och hållbarhetsredovisning 2023