Valberedning

Enligt Koden ska Bolaget ha en valberedning som har till syfte att lämna förslag på beslut om ordförande på bolagsstämmor, kandidater till styrelseledamöter inklusive styrelseordförande, arvode och övrig ersättning till varje styrelseledamot, ersättning för utskottsarbete samt val av och arvode till revisorer. Valberedningen ska även lämna förslag till principer för utseende av valberedning för den nästföljande årsstämman.

Vid årsstämman den 21 april 2023 beslöts att ny valberedning inför årsstämman 2024 i Bolaget ska utses enligt följande:

Valberedningen ska inför årsstämma utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Bolaget i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken eller på annat sätt kända aktieägarna den sista handelsdagen i augusti varje år. Vid valberedningens sammanträden ska även styrelsens ordförande närvara, dock utan rösträtt. Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Representanterna ska utses av de fyra röstmässigt största aktieägarna i Bolaget men ska representera samtliga aktieägare i Bolaget.

Beslut om principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningens arbete framgår i protokoll årsstämma 2023 samt i bilagor till stämmoprotokoll 2023.
https://corporate.johnmattson.se/bolagsstyrning/bolagsstamma/bolagsstammor/arsstamma-2023/

Valberedning 2024

I enlighet med beslut vid John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) årsstämma 2023 tillsattes inför årsstämman 2024 en valberedning utsedd av de största ägarna i bolaget. Stämman äger rum den 18 april 2024.

Valberedningen inför årsstämman 2024 består av:

  • Ulrika Magnusson utsedd av  AB Borudan Ett (valberedningens ordförande)
  • Johan Ljungberg utsedd av Tagehus Holding AB
  • Simon Blecher utsedd av Carnegie Fonder
  • Tino Goetze utsedd av Bergamotträdet 9 Holding AB

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan göra detta via brev eller e-post.

E-post:
[email protected]

Brev:
John Mattson Fastighetsföretagen AB
"Valberedningen"
Box 10035
181 10 Lidingö

John Mattsons års- och hållbarhetsredovisning 2023