Förvaltning

Med en långsiktig och professionell förvaltning skapar John Mattson attraktiva och trygga boendemiljöer. Vi tar ett helhetsansvar som omfattar både byggnader, utemiljöer och utvecklingen av livet mellan husen.

John Mattson har ett långsiktigt perspektiv på fastighetsförvaltning. Den utgår från bolagets vision; att skapa goda livsmiljöer över generationer.
Våra bostäder och lokaler är byggda för att vara hållbara, funktionella och attraktiva över tid, det vi kallar byggmästarkvalitet – ett arv från byggmästaren John Mattson som startade bolaget 1965. Fastighetsförvaltningen sker i egen regi och vi är fysiskt närvarande i bostadsområdena vi äger fastigheter i. Där finns vi med kunniga medarbetare som dagligen möter hyresgästerna. Våra fastighetstekniker ronderar områdena och ser till att det är helt, rent och tryggt i och
omkring husen.

Helhet i förvaltningen

I takt med att John Mattson har expanderat, både i storlek och geografiskt, har arbetet med att effektivisera förvaltningen intensifierats.
Vi fortsätter arbeta utifrån ett helhetstänkande från ax till limpa med affärsnyttan i fokus.

Med konceptet Mellan husen skapar vi mötesplatser och sociala sammanhang som stärker relationen mellan hyresgäster. Det ökar trivseln och tryggheten och främjar en positiv utveckling i våra områden. Vi vill bidra till hållbara lokalsamhällen där människor trivs och känner gemenskap och trygghet över kultur- och generationsgränserna.
Arbetet handlar också om att förhindra oriktiga hyresförhållanden, det vill säga se till att de människor som har kontrakt för John Mattsons lägenheter faktiskt är de människor som bor där enligt folkbokföringen, samt att förhindra att kriminell verksamhet sker i fastigheterna. John Mattson tar ett tydligt förvaltaransvar för helheten där ordning och reda råder hela vägen från att en hyresgäst skriver kontrakt till att utflyttning sker. Vi adderar närservice och samarbetar med kommunen, övriga fastighetsägare, det lokala näringslivet och ideella organisationer samt med skola, polis och brandförsvar.

Att minska klimatpåverkan genom effektiv energianvändning och avfallshantering med möjlighet att sortera avfallet i fraktioner har också hög prioritet för John Mattsson. 


Kundnöjdhet & digitalisering

En bra dialog med hyresgästerna är en av grundförutsättningarna för att
utveckla och ständigt förbättra verksamheten. Den årliga hyresgästundersökningen som vi genomför är ett värdefullt verktyg för att identifiera förbättringsområden. Hyresgästundersökningarna, som vi började med för 25 år sedan, har alltid visat att över 80 procent av bostadshyresgästerna är nöjda. Så även under 2021 då service- och produktindex låg på 81 procent respektive 80 procent.

Vi fortsätter att effektivisera vårt arbetssätt och att säkerställa
systemstöd för god hyresgästkommunikation genom digitalisering.
Coronapandemin har för oss, liksom för många andra, påskyndat digitaliseringsarbetet och den digitala utvecklingen skapar nya möjligheter
samt förenklar kommunikationen och ökar servicenivån för våra hyresgäster.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04

John Mattsons års- och hållbarhetsredovisning 2023