Risk och riskhantering

John Mattson eftersträvar en övergripande låg riskprofil. Bolagets anseende, resultat och kassaflöde påverkas dock både av förändringar i omvärlden och av företagets eget agerande.

Riskhanteringsarbetet syftar till att tydliggöra och analysera de risker som bolaget möter samt, att så långt det är möjligt, förebygga och begränsa eventuella negativa effekter. Främsta verktyget för riskhanteringsarbetet är de strategier som bolaget arbetar efter och som konkretiseras i processer integrerade i det dagliga arbetet. Även värdegrundsarbetet är en viktig del i att hantera risker i den dagliga verksamheten samt att säkerställa en hög kompetens i organisationen.

Om risker och möjligheter i årsredovisningen

I vår årsredovisning under avsnittet risker och osäkerhetsfaktorer, hittar du beskrivningar av:

  • Verksamhetsrisker
  • Risker avseende intäkter
  • Risker avseende utgifter för drift och underhåll
  • Risker kopplade till fastighetsutveckling
  • Risker avseende fastigheternas värde
  • Finansieringsrisk

  LÄNKAR

  Årsredovisningar - Arkiv

  John Mattsons års- och hållbarhetsredovisning 2023