Intern kontroll

John Mattson arbetar på olika sätt för att skapa en god intern kontroll. Bland annat upprättar styrelsen policyer och riktlinjer och på en årlig basis utförs riskbedömningar och interna utvärderingar.

Enligt aktiebolagslagen ansvarar styrelsen för den interna kontrollen samt att organisationen är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Ändamålet med god intern kontroll är att uppnå en effektiv verksamhet som når sina mål, säkerställa tillförlitlig intern och extern finansiell rapportering samt efterlevnad av tillämpliga lagar, regler, policyer och styrdokument.

Kontrollmiljö

Ett effektivt styrelsearbete är grunden för god intern kontroll. I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören och styrelsens utskott säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker.

Riktlinjer för god kontrollmiljö

Styrelsen har fastställt ett antal grundläggande riktlinjer och policyer för att skapa förutsättningar för en god kontrollmiljö. Dessa omfattar bland annat John Mattsons uppförandekod, ekonomisk och finansiell rapportering, finanspolicy och investeringspolicy. Dessa policyer följs upp och omarbetas vid behov.

John Mattsons års- och hållbarhetsredovisning 2023