Fyra anledningar att
äga aktier i John Mattson

John Mattson har ett unikt erbjudande för de som vill investera i attraktiva hyresbostäder med potential i Stockholmsregionen.

1. Attraktiva bostäder med nöjda hyresgäster 

Vi har en fastighetsportfölj som är renodlad mot bostäder. Vi har välskötta fastigheter i attraktiva områden med hög efterfrågan på bostäder. Betalningsviljan för våra bostäder överstiger väsentligt våra genomsnittliga hyror vilket medför att vi har låg risk för vakanser. Vi förvaltar våra bostäder med egen personal och har god förståelse för våra hyresgästers behov. Vi har låg omflyttning i vårt bestånd vilket möjliggör en kostnadseffektiv förvaltning.

2. Närvaro i tillväxtkommuner i Stockholmsregionen

Vår geografiska avgränsning gör att vi kan våra delmarknader väl och har väl utvecklade relationer med för bolaget viktiga aktörer. Vi har etablerat fyra förvaltningsområden med tillräcklig skala och geografisk avgränsning för att möjliggöra en effektiv förvaltning. Vår hundraprocentiga exponering mot tillväxtregionen Stockholm ger stabil efterfrågan på bostäder och goda tillväxtmöjligheter. Betalningsviljan för våra bostäder överstiger nuvarande reglerade brukshyror vilket innebär att det finns en värdepotential vid en eventuell framtida förändring av hyresmarknaden.

3. Värdeskapande aktör inom social hållbarhet

Långsiktigt ska utdelningen uppgå till 50 procent av förvaltningsresultatet per år, med hänsyn till bolagets investeringsplaner, konsolideringsbehov, likviditet och finansiella ställning i övrigt. Utdelningar kan komma att understiga det långsiktiga målet eller helt utebli.

4. Ansvarsfull tillväxt 

Långsiktigt ska utdelningen uppgå till 50 procent av förvaltningsresultatet per år, med hänsyn till bolagets investeringsplaner, konsolideringsbehov, likviditet och finansiella ställning i övrigt. Utdelningar kan komma att understiga det långsiktiga målet eller helt utebli.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04

John Mattsons års- och hållbarhetsredovisning 2023