Styrelsens utskott

Styrelsen har inom sig utsett ett ersättningsutskott och ett revisions- och finansutskott. Utskottens ledamöter och uppgifter redogörs för nedan.

Revisions- och finansutskottet

Revisions- och finansutskottet har bl.a. till uppgift att:

  • Övervaka Bolagets finansiella rapportering samt lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet
  • Med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering.
  • Hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen samt om slutsatserna av Revisorsinspektionens kvalitetskontroll.
  • Informera styrelsen om resultatet av revisionen och om på vilket sätt revisionen bidrog till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet samt om vilken funktion utskottet har haft.
  • Granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och då särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revisionstjänster.
  • Biträda valberedningen vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval.

  Revisions- och finansutskottet ska sammanträda minst fyra gånger per år och består av följande ledamöter:

  • Åsa Bergström (ordförande)
  • Per-Gunnar (P-G) Persson
  • Johan Ljungberg

  Ersättningsutskottet

  Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är bl.a. att:

   • Bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.
   • Följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen.
   • Följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget.

   Ersättningsutskottet ska sammanträda minst två gånger per år och består av följande ledamöter:

    • Per-Gunnar (P-G) Persson (ordförande)
    • Katarina Wallin
    • Johan Ljungberg

    John Mattsons års- och hållbarhetsredovisning 2023