Styrelsens utskott

Styrelsen har inom sig utsett ett ersättningsutskott och ett revisions- och finansutskott. Utskottens ledamöter och uppgifter redogörs för nedan.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är bl.a. att:

  • Bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.
  • Följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen.
  • Följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget.

  Ersättningsutskottet ska sammanträda minst två gånger per år och består av följande ledamöter:

   • Johan Ljungberg (ordförande)
   • Håkan Blixt
   • Ulrika Danielsson

   Revisions- och finansutskottet

   Revisions- och finansutskottet har bl.a. till uppgift att:

    • Övervaka Bolagets finansiella rapportering samt lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet
    • Med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering.
    • Hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen samt om slutsatserna av Revisorsinspektionens kvalitetskontroll.
    • Informera styrelsen om resultatet av revisionen och om på vilket sätt revisionen bidrog till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet samt om vilken funktion utskottet har haft.
    • Granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och då särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revisionstjänster.
    • Biträda valberedningen vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval.

    Revisions- och finansutskottet ska sammanträda minst fyra gånger per år och består av följande ledamöter:

     • Ulrika Danielsson (ordförande)
     • Håkan Blixt
     • Johan Ljungberg

     Maria Sidén
     Ekonomi- och finanschef
     +46 703 37 66 36

     Vi tar ansvar för hanteringen av dina personuppgifter. Webbplatsen använder cookies och genom att du fortsätter använda webbplatsen godkänner du användande av cookies. Du kan läsa mer om detta på sidan Cookies.