Styrelsens utskott

Styrelsen har inom sig utsett ett ersättningsutskott och ett revisions- och finansutskott. Utskottens ledamöter och uppgifter redogörs för nedan.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är bl.a. att:

  • Bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.
  • Följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen.
  • Följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget.

  Ersättningsutskottet ska sammanträda minst två gånger per år och består av följande ledamöter:

   • Per-Gunnar (P-G) Persson (ordförande)
   • Katarina Wallin
   • Johan Ljungberg

   Revisions- och finansutskottet

   Revisions- och finansutskottet har bl.a. till uppgift att:

    • Övervaka Bolagets finansiella rapportering samt lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet
    • Med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering.
    • Hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen samt om slutsatserna av Revisorsinspektionens kvalitetskontroll.
    • Informera styrelsen om resultatet av revisionen och om på vilket sätt revisionen bidrog till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet samt om vilken funktion utskottet har haft.
    • Granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och då särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revisionstjänster.
    • Biträda valberedningen vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval.

    Revisions- och finansutskottet ska sammanträda minst fyra gånger per år och består av följande ledamöter:

     • Åsa Bergström (ordförande)
     • Per-Gunnar (P-G) Persson
     • Johan Ljungberg

     John Mattsons års- och hållbarhetsredovisning 2022