Ledningens ersättningar

Vid årsstämman den 21 april 2022 beslöts om nedanstående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i John Mattson.

Föregående riktlinjer beslöts vid årsstämman 2021. De huvudsakliga förändringar i riktlinjerna avser maximalt belopp som andra förmåner kan utgöra av fast grundlön (till följd av bl.a. ändrade beräkningar av förmånsvärden för tjänstebilar) och avgångsvederlag (som, i syfte att öka flexibilitet, begränsas till ett belopp uppgående till fast
grundlön och andra avtalade anställningsförmåner under tolv månader istället för att kopplas till uppsägningstiden för respektive ledande befattningshavare). Riktlinjerna tillämpas avseende åtagande om ersättning till ledande befattningshavare, och förändring av ett sådant åtagande, som beslutas efter den årsstämma vid vilken riktlinjerna fastställts. Riktlinjerna har således inte någon inverkan på sedan tidigare
avtalsrättsligt bindande åtaganden. Styrelsen har inte mottagit några synpunkter på tidigare gällande riktlinjer från aktieägare.

Läs mer om riktlinjerna här nedan

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

John Mattsons års- och hållbarhetsredovisning 2023