Erbjudandet i sammandrag

Antal Aktier som erbjuds

Erbjudandet omfattar 14 500 000 Aktier som erbjuds av Huvudägaren. För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Huvudägaren åtagit sig att, på begäran av Joint Global Coordinators, sälja ytterligare högst 2 175 000 Aktier i Bolaget (”Övertilldelningsoptionen”), motsvarande högst 15,00 procent av antalet aktier som omfattas av Erbjudandet och högst 6,5 procent av det totala antalet Aktier i Bolaget. Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo omfattar Erbjudandet högst 16 675 000 Aktier, motsvarande 49,5 procent av det totala antalet Aktier i Bolaget.

Erbjudandepris

Priset i Erbjudandet är 90 kronor per Aktie. Priset har fastställts av Huvudägaren i samråd med Joint Global Coordinators, baserat på ett antal faktorer, inklusive förhandlingar med Cornerstoneinvesterarna, sondering med och intresse från andra investerare av institutionell karaktär, värderingen av de börsnoterade fastighetsbolagen i allmänhet och de bostadsfokuserade börsnoterade fastighetsbolagen i synnerhet, värderingsmultiplar vid tidigare genomförda börsnoteringar av fastighetsbolag, rådande marknadsläge samt uppskattningar om John Mattsons verksamhetsinriktning, intjäningsförmåga, finansiella ställning och tillväxtförutsättningar.

Övrig information

Kortnamn (ticker) på Nasdaq Stockholm: JOMA
ISIN-kod: SE0012481364