Styrelsens arbete

Styrelsen svarar enligt aktiebolagslagen för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen skall fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation.

Sammansättningen av John Mattsons styrelse följer Stockholmsbörsens noteringskrav om bland annat oberoende. Arbetsordningen slår bland annat fast att styrelsen skall:

  • Ansvara för upprättande av övergripande, långsiktiga strategier och mål, budgetar och affärsplaner.
  • Fastställa riktlinjer för att säkerställa att bolagets verksamhet är långsiktigt värdeskapande.
  • Granska och godkänna bokslut.
  • Fatta beslut i frågor rörande investeringar, försäljningar, kapitalstruktur och utdelningspolicy.
  • Utveckla och anta bolagets centrala policyer.
  • Tillse att kontrollsystem finns för uppföljning av att policyer och riktlinjer efterlevs.
  • Tillse att system finns för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och risker.
  • Utse Bolagets verkställande direktör och fastställa lön och annan ersättning till denne och andra ledande befattningshavare i enlighet med riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som antagits av bolagsstämman.

  Vi tar ansvar för hanteringen av dina personuppgifter. Webbplatsen använder cookies och genom att du fortsätter använda webbplatsen godkänner du användande av cookies. Du kan läsa mer om detta på sidan Cookies.