Hållbarhet

John Mattson expanderat stort i Stockholmsregionen. Vi arbetar aktivt för att integrera hållbarhetsfrågor i hela organisationen, för att ta ansvar i vår pågående tillväxtresa.

Tillväxt under ansvar

Visionen för vår verksamhet är att skapa goda livsmiljöer över generationer. Våra värderingar – långsiktighet, professionalitet och engagemang – ska genomsyra företagskulturen och hela vår verksamhet.
Bolagets värdegrund, uppförandekod och policyer är vägledande i det dagliga arbetet, där hållbarhet är en integrerad del. Läs mer om hållbarhetsstyrning och hållbarhetsrelaterade risker i vår årsredovisning.

Gemensam utveckling av hållbarhetsarbetet 

Dialogen med våra intressenter – hyresgäster, medarbetare, aktieägare, kommuner, leverantörer och entreprenörer – ger oss löpande inspel som är viktiga för våra prioriteringar framåt. Den löpande dialogen kompletteras med exempelvis medarbetarundersökningar, hyresgästenkäter och strategiska samverkansprojekt med bland annat kommuner. Redan 2020 genomfördes en särskild intressentdialog med aktieägare, fastighetsinvesterare och medarbetare med syfte att få deras syn på bolagets prioriteringar och framtida hållbarhetsarbete. När John Mattson nu expanderar och fortsätter sin tillväxtresa är en fortsatt öppen dialog med våra intressenter värdefull för att prioritera investeringar och satsningar framåt.


Prioriterade hållbarhetsområden

Som grund för vår väsentlighetsanalys ligger bland annat intressentdialoger, kontinuerlig omvärldsbevakning och analys av verksamhetens klimatpåverkan. Hållbarhet är integrerat i bolagets strategi och styrning. Vi fokuserar på fyra områden; levande och tryggt lokalsamhälle, ansvarsfull material- och avfallshantering, energieffektiva och fossilfria lösningar samt hälsosam och inspirerande arbetsplats.

Dessa områden är de som bidrar mest till bolagets långsiktiga konkurrenskraft, såväl strategiskt som finansiellt. Arbetet som sker inom ramen för dessa områden bidrar till sju av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Utöver fokusområdena arbetar John Mattsson för mänskliga rättigheter och mot korruption. Dessa ingår i vårt grundläggande ansvar. 

Hållbarhetsmål

Läs om våra hållbarhetsmål

”Som långsiktig fastighetsägare med tillväxt som strategi är det affärskritiskt att hantera långsiktiga frågor som trygga bostadsområden och klimatavtryck genom hela värdekedjan på ett ansvarsfullt sätt.”

Per Nilsson, vd 

1. Levande och tryggt lokalsamhälle

Engagemang  i sociala frågor skapar värden för hyresgäster och lokalsamhällen.

.

Som fastighetsägare har vi själva och i samverkan med andra aktörer möjlighet att påverka de 
områden vi verkar i. Målet är att skapa trygga och attraktiva miljöer där människor vill leva, bo, umgås och arbeta. Trygga och attraktiva områden ökar såväl hyresgästernas och medarbetarnas trivsel som fastigheternas värde. 

Målsättning och styrning

Social hållbarhet har varit viktigt för John Mattson från start. För att bibehålla vår position inom hållbarhet har vi antagit mål om att våra områden ska vara tryggare och mer attraktiva än genomsnittet för branschen, där vi jämför oss med samtliga hyresvärdar i Stockholmsregionen. I 2023 års hyresgästenkät som genomfördes via undersökningsföretaget AktivBo uppgav 80,6 procent av våra hyresgäster att de upplever att våra fastigheter och bostadsområden är trygga. Branschsnittet uppgick till 80,5 procent. Ökningen från 2022 är störst i de områden vi har prioriterat mest och där behovet av att förbättra tryggheten är som störst. Den upplevda tryggheten i dessa områden ökade med 2,0–5,5 procentenheter under 2023 jämfört med 2022.

Enligt 2023 års undersökning upplever 85,0 procent av våra hyresgästerna att deras bostadsområde är attraktivt. Trivsel i området, huruvida hyresgästerna kan rekommendera andra att flytta dit samt hur väl man talar om sitt bostadsområde är delar som ingår i måttet ”attraktiva områden”. Branschsnittet uppgick till 85,9 procent. Vår modell för social hållbarhet styr arbetet inom detta område. Genom vår uthyrningspolicy för bostäder säkerställer vi en rättvis och bred uthyrningsprocess och genom tydliga interna rutiner styrs vårt arbete för att förhindra oriktiga hyresförhållanden.

Modell för social hållbarhet

Då våra områden skiljer sig från varandra innebär det olika förutsättningar och prioriteringar av insatser för respektive 
område. Vår modell för social hållbarhet bidrar till att vi arbetar än mer systematiskt med social hållbarhet med hänsyn till områdenas olikheter och utvecklingsfaser. Läs mer om vår modell för social hållbarhet i vår årsredovisning på sidorna 37–38. 2. Ansvarsfull material- och avfallshantering


Ansvarsfulla materialval, återbruk av material och effektiv avfallshantering reducerar
klimatpåverkan och ökar återvinningsgraden.

.

Materialval har stor betydelse för en byggnads klimatpåverkan. John Mattson väljer därför hållbara material med lång livslängd och som går att underhålla när byggnader ska renoveras eller nyproduceras. Vi tar även ansvar för att material och avfall hanteras ansvarsfullt genom hela värdekedjan.

Vetenskapsbaserade klimatmål och styrning

År 2030 ska John Mattsons växthusgasutsläpp från ny- och ombyggnation per kvadratmeter ha reducerats i linje med eller mer än genomsnittet för fastighetsbranschen. För styrning och uppföljning av målen används projekteringsanvisningar, ställs projektkrav på klimatsmart ny- och ombyggnation samt på miljöcertifiering i nyproduktion. Vi utför klimatberäkningar i projektering- och färdigställandeskedet. Vår leverantörspolicy ska bidra till att säkerställa att alla våra leverantören har kunskap om och kontroll över sin miljöpåverkan, har ett system för att avfall tas om hand på korrekt sätt så att återanvändning och återbruk främjas samt att de arbetar aktivt för att det även efterlevs hos anlitade  underleverantörer

Minskad klimatpåverkan vid ny- och ombyggnation

Sett till byggnaders klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv uppstår mer än hälften av koldioxidutsläppen från nybyggda hus under materialproduktion och uppförandeskede. Beslut i tidiga skeden är därför avgörande för att reducera klimatpåverkan. Genom att till exempel välja trästomme istället för betongstomme vid nyproduktion kan utsläppet av växthusgaser begränsas. Nya reviderade projekteringsanvisningar för resurseffektiv ny- och ombyggnation 
samt mallar för entreprenadavtal är framtagna under året. Vid projektering och upphandling av entreprenader ställer vi krav på utsläppsnivå, för att säkerställa att utsläppen från ny och ombyggnation är i linje med eller lägre än genomsnittet för branschen. Uppföljning sker bland annat genom klimatdeklarationer. När fastigheter renoveras eller nyproduceras väljer vi hållbara material med lång livslängd och som går att underhålla. Målet är att alla John Mattsons nyproducerade 
bostäder, som bolaget utvecklat från start, ska certifieras enligt Svanen, Nordens officiella miljömärkning. Materialval vid projekt ska vara godkända i Byggvarubedömningen. Vid uppgraderingar ser vi över möjligheten till återbruk av material och inredning. 

Ansvarsfull avfallshantering

Spill och avfall från bygg och fastighetssektorn är betydande. Det är därför viktigt att vid renovering återanvända så mycket material som möjligt samt att möjliggöra rätt hantering av byggavfall. Vid renovering strävar vi efter att behålla 
så mycket som möjligt men såväl vid renovering som vid nyproduktion uppstår ändå avfall. Detta ska sorteras enligt våra angivna krav för avfallsfraktioner. 
Sedan 2023 ska samtliga svenska fastigheter sortera sitt matavfall enligt nationella mål. En viktig del i John Mattsons arbete är därför att underlätta för våra hyresgäster att sortera avfall på rätt sätt. Det pågår ett kontinuerligt arbete att förenkla möjligheten till källsortering genom bland annat tydlig fraktionsskyltning och hyresgästkommunikation. De flesta hus i vårt bestånd har separat hantering av matavfall i underjordsbehållare och det pågår ett arbete för att förse samtliga hus med detta. 


3. Energieffektiva och fossilfria lösningar

n Mattsons fastigheter ska förvaltas med så lite miljö- och klimatpåverkan som möjligt. Vi underlättar också för våra hyresgäster och 
medarbetare att leva klimatsmart och inspirerar till fler hållbara val.

.

John Mattsons fastigheter ska förvaltas med så lite miljö- och klimatpåverkan som möjligt. Vi underlättar också för våra hyresgäster och medarbetare att leva klimatsmart och vi vill inspirera till fler hållbara val.

Klimatmål och styrning

År 2030 ska John Mattson ha minskat sitt växthusgasutsläpp inom Scope 1 och Scope 2 med minst 40 procent jämfört med basår 2021. Bolagets växthusgasutsläpp från ny- och ombyggnation ska per kvadratmeter reduceras i linje med eller mer än genomsnittet för fastighetsbranschen. Vi har sedan tidigare en långsiktig plan som styr framdriften i detta. Under 2023 har även en treårsplan tagits fram för att reducera inköpt energi med 25 procent fram till 2026. Planen omfattar både reducering av byggnaders energianvändning och tillskapande av hållbara energikällor.  Vår leverantörspolicy ska säkerställa att våra leverantören har kunskap om och kontroll över sin miljöpåverkan samt att de tar hänsyn till materialval vid om- och tillbyggnad. En ny bilpolicy antogs under 2023 vilken begränsar våra nyinköp av tjänstefordon till enbart eldrivna fordon.

Energieffektiviseringar

Villkoren i våra hållbarhetslänkade lån är bland annat kopplade till bolagets förmåga att reducera energianvändningen. Vår energiplan rymmer både större åtgärder såsom uppvärmningssystem, förnybara energikällor och värmeåtervinning där det saknas idag, samt mindre åtgärder för att minska energianvändningen. Hela förvaltningsorganisationen har 
energifrågan i fokus och arbetar löpande med effektiv uppföljning. Under 2023 har stor vikt lagts på att byta energiuppföljningssystem vilket sjösattes i början av 2024. Framöver kommer det nya systemet vara ett värdefullt verktyg för att följa upp energiförbrukning, koldioxidutsläpp, solelsproduktion med mera.
Under 2024 ligger fokus framför allt på energiåtgärder som främjar förnybara energikällor såsom bergvärme och solenergi. Vi planerar att producera egen, klimatvänlig el genom solceller, exempelvis planeras solcellsanläggningar på ett flertal fastigheter i Larsberg med målsättningen att ha dessa installerade till sommaren 2024

Underlätta klimatsmart boende

John Mattson vill inspirera och underlätta för våra hyresgäster att leva klimatsmart. Vårt bostadsprojekt i Vilunda i Upplands Väsby är ett exempel på ett flerbostadshus där privata parkeringsplatser har ersatts av hållbara mobilitetslösningar och delningsekonomi för att inspirera hyresgästerna till ett hållbart resande och boende. 
Under året har vi fortsatt att informera hyresgästerna om hur man kan minska energianvändningen i det egna hushållet och sortera sitt matavfall. Vi har också installerat fler laddstolpar för elfordon och skapat utökade bilpoolslösningar i vårt bestånd.

Fossilfri fordonspark

Vi fasar successivt ut fossildrivna tjänstefordon till förmån för fossilfria alternativ med ambition att uppnå en fossilfri bilpark 2028. Vid årsskiftet bestod 88 procent av vår fordonspark av fordon drivna med el eller biogas inklusive hybridbilar där  arbetsresor per dag understiger fem mil. 

4. Hälsosam och inspirerande arbetsplats

Proaktivt arbete för en hälsosam, säker och stimulerande arbetsmiljö för såväl medarbetare som leverantörer är en förutsättning för trivsel och engagemang.

.

John Mattson ska erbjuda en arbetsplats som präglas av sunt klimat, hög trivsel, och stort engagemang, där alla anställda ges möjlighet att påverka. Våra arbetsplatser ska även vara säkra och trygga.


Målsättning och styrning

John Mattson har som mål att ligga över genomsnittet för jämförbara bolag vad gäller engagemang och effektiv organisation. Vi ska ha en inkluderande företagskultur och en jämställd organisation där andel kvinnor och män inte ska överstiga två tredjedelar inom bolag, ledning och styrelse. Den sammanlagda sjukfrånvaron hos medarbetare och ledning ska vara högst tre procent och antal olyckor på våra arbetsplatser, inklusive våra byggarbetsplatser, ska vara noll. Styrande policys inom dessa områden är vår uppförandepolicy, arbetsmiljöpolicy, lönepolicy, visselblåsarpolicy, jämställdhets- och likabehandlingspolicy, samt policy mot missbruk. Vi har även riktlinjer om kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier samt riktlinjer för anpassning och rehabilitering.

Engagemang som utvecklar

John Mattson genomför veckovis kortare undersökningar för att mäta aktuell temperatur i organisationen. Det möjliggör för oss att agera proaktivt på avvikelser. Frågorna i undersökningarna berör ledarskap, arbetsglädje, meningsfullhet, autonomi, arbetssituation, delaktighet, personlig utveckling, teamkänsla och engagemang. Trots stora effektiviseringar i verksamheten under 2023 ökade medarbetarnöjdheten väsentligt jämfört med 2022. Utfallet för det sammantagna värdet för samtliga områden var under fjärde kvartalet 2023 7,9 på en tiogradig skala, att jämföra med branschens 7,8. 
För John Mattson är det viktigt att fånga flera olika perspektiv i frågor och medarbetarna inkluderas därför på olika sätt i 
bolagets utvecklingsarbete. Ett exempel är hyresgästenkäterna där medarbetare involveras för att analysera resultaten och ta fram konkreta handlingsplaner. Under 2023 genomfördes även en företagskonferens för hela organisationen med temat värdegrund. För att styra mot bolagets mål och stärka känslan av delaktighet erbjuder John Mattson ett bonusprogram för alla medarbetare.

Hållbart ledarskap

John Mattsons chefer har en viktig roll i bolagets fortsatta resa. Under 2022 påbörjade samtliga chefer ett ledarutvecklingsprogram, en utbildning som har fortsatt under 2023. Syftet med programmet är att skapa en gemensam ledarskapsplattform utifrån en formulerad ledaridé och att ge cheferna goda kunskaper och verktyg för ett delegerat, målstyrt och prestationshöjande ledarskap. En viktig del i detta är feedback och motiverande samtal med medarbetare. Måluppföljning utifrån de årliga medarbetarsamtalen sker löpande under året, för att tydligt styra arbetet mot mål på både individ- och bolagsnivå. 


Mångfald och likabehandling

John Mattson arbetar för könsbalans inom alla personalgrupper och ställer krav i rekryteringsprocesser för att främja ett 
brett urval av kompetenser. Vårt mål är att andelen kvinnor eller män inte ska överstiga två tredjedelar inom bolaget, ledningen och styrelsen. Vid slutet av 2023 var andelen män/kvinnor 53/47 inom bolaget, 50/50 i ledningen och 57/43 i styrelsen.