Hållbarhet

John Mattson expanderat stort i Stockholmsregionen. Vi arbetar aktivt för att integrera hållbarhetsfrågor i hela organisationen, för att ta ansvar i vår pågående tillväxtresa.

Tillväxt under ansvar

Visionen för vår verksamhet är att skapa goda livsmiljöer över generationer. Våra värderingar – långsiktighet, professionalitet och engagemang – ska genomsyra företagskulturen och hela vår verksamhet.
Bolagets värdegrund, uppförandekod och policyer är vägledande i det dagliga arbetet, där hållbarhet är en integrerad del. Läs mer om hållbarhetsstyrning och hållbarhetsrelaterade risker i vår årsredovisning.

Gemensam utveckling av hållbarhetsarbetet

Dialogen med våra intressenter – hyresgäster, medarbetare, aktieägare, kommuner, leverantörer och entreprenörer – ger oss löpande inspel som är viktiga för våra prioriteringar framåt. Den löpande dialogen kompletteras med exempelvis medarbetarundersökningar, hyresgästenkäter och strategiska samverkansprojekt med bland annat kommuner. Redan 2020 genomfördes en särskild intressentdialog med aktieägare, fastighetsinvesterare och medarbetare med syfte att få deras syn på bolagets prioriteringar och framtida hållbarhetsarbete. När John Mattson nu expanderar och fortsätter sin tillväxtresa är en fortsatt öppen dialog med våra intressenter värdefull för att prioritera investeringar och satsningar framåt.


Prioriterade hållbarhetsområden

Som grund för vår väsentlighetsanalys ligger bland annat intressentdialoger, kontinuerlig omvärldsbevakning och analys av verksamhetens klimatpåverkan. Hållbarhet är integrerat i bolagets strategi och styrning. Vi fokuserar på fyra områden; levande och tryggt lokalsamhälle, ansvarsfull material- och avfallshantering, energieffektiva och fossilfria lösningar samt hälsosam och inspirerande arbetsplats.

Dessa områden är de som bidrar mest till bolagets långsiktiga konkurrenskraft, såväl strategiskt som finansiellt. Arbetet som sker inom ramen för dessa områden bidrar till sju av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Utöver fokusområdena arbetar John Mattsson för mänskliga rättigheter och mot korruption. Dessa ingår i vårt grundläggande ansvar. 

Hållbarhetsmål

Läs om våra hållbarhetsmål här! 

”Som långsiktig fastighetsägare med tillväxt som strategi är det affärskritiskt att hantera långsiktiga frågor som trygga bostadsområden och klimatavtryck genom hela värdekedjan på ett ansvarsfullt sätt.”

Per Nilsson, vd 

1. Levande och tryggt lokalsamhälle

Engagemang  i sociala frågor skapar värden för hyresgäster och lokalsamhällen.

.

Målet är att alla hyresgäster ska trivas där de bor och vi involverar både hyresgäster och medarbetare för att förbättra livsmiljön i våra områden. Trygghet och säkerhet är en förutsättning för att kunna få ett bostadsområde levande och attraktivt

En öppen dialog med hyresgästerna är viktig för att som fastighetsägare prioritera rätt frågor. De enkäter som John Mattson löpande genomför har stor betydelse för arbetet med att hålla hög kvalitet på service och fastighetsskötsel. Samtliga medarbetare oavsett roll involveras kontinuerligt för att ta fram förslag
på åtgärdsplaner utifrån enkäternas resultat.

Årets hyresgästenkät visade att totalt närmare 90 procent trivs i sitt bostadsområde. Resultaten varierar mellan våra olika områden. Avseende trygghet i bostadsområdet upplever 83 procent av John Mattsons
hyresgäster att våra fastigheter och områden är trygga, att jämföra med branschmedelvärdet på 81 procent. Höga poäng ges även för exempelvis våra medarbetares bemötande. Områden för förbättringar inkluderar bland annat snabbare kontaktvägar och mer fastighetsspecifik information.

En trygg livsmiljö är grunden för trivsel

Trygghet och säkerhet är grunden för en god livsmiljö. Trygghet skapar trivsel för de boende, ökar attraktiviteten för bostäderna och ger en bra arbetsmiljö för de som arbetar i området.

Grunden för John Mattsons trygghetsarbete inom förvaltning är att det är helt och rent i och omkring husen och att vi vet vilka som bor i våra fastigheter. John Mattson har i hög utsträckning egen personal som jobbar
nära hyresgästerna. Vi arbetar kontinuerligt och systematiskt för att motverka oriktiga hyresförhållanden så som otillåten andrahandsuthyrning, skenbyten och svarthandel med hyreskontrakt. Under året återtogs ett flertal olovliga andrahandskontrakt.

Utöver vårt eget förebyggande trygghetsarbete samarbetar vi även med polisen, kommuner, andra fastighetsägare och organisationer som bedriver trygghetsskapande arbete. Ett exempel är vår medverkan i BID1) Tureberg, där vi tillsammans med Sollentuna kommun, polisen, allmännyttan och andra privata aktörer samverkar för att öka tryggheten. Ett annat exempel är deltagandet i Sollentuna kommuns
projekt EST (Effektiv Samordning för Trygghet). Läs gärna mer om detta i vår årsredovisning.

Inkluderande boendemiljöer

John Mattson strävar efter att erbjuda hyresrätter i olika prisklasser, av varierande storlek och i olika lägen för att möjliggöra ett attraktivt boende för fler. Att verka för inkludering och mångfald stärker både bostadsområdet och närsamhället. Det mänskliga mötet stärker relationer och vi genomför regelbundet
aktiviteter tillsammans med andra aktörer för ökad trygghet och trivsam boendemiljö, som en del av vårt sociala ansvarstagande.

De aktiviteter som genomförs ska skapa ett gemensamt värde för deltagarna och för oss som fastighetsägare. Under 2021 arrangerade John Mattson utomhusbio på Lidingö, i samarbete med Lidingö stad. Bion lockade totalt 2 800 besökare. Dessutom genomförde vi aktiviteter såsom korv- och kaffebjudning, tipspromenader och cykelfix både på Lidingö och i Sollentuna.2. Ansvarsfull material- och avfallshantering


Ansvarsfulla materialval, återbruk av material och effektiv avfallshantering reducerar
klimatpåverkan och ökar återvinningsgraden.

.

Långsiktighet betyder att både hus och material ska hålla länge och att vi som fastighetsägare tar ansvar för och samverkar med leverantörer och hyresgäster så att material och avfall hanteras ansvarsfullt genom hela värdekedjan.

Material och byggskede ger störst klimatpåverkan

Nya hus ska ha en livslängd på flera sekler. När fastigheter renoveras eller nyproduceras väljer vi hållbara material med lång livslängd som åldras hållbart och är möjliga att underhålla. Vid nyproduktion strävar vi efter att bygga på redan hårdgjord mark. Sett till byggnaders klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv uppstår mer än hälften av koldioxidutsläppen från nybyggda hus under materialproduktion och uppförandeskede.1)

Beslut i tidiga skeden är därför avgörande för att reducera klimatpåverkan. Materialval vid nybyggnation baseras dels på miljömässiga aspekter utifrån livscykelanalyser, dels på ekonomiska aspekter, vilket skapar fördelar både ur ett totalkostnads- och hållbarhetsperspektiv. Vi ställer krav på miljöledningssystem i upphandling av leverantörer och följer upp dessa under projektets gång.
Vid uppgraderingar ser vi över möjligheten till återbruk av material och inredning. Hyresgästerna kan i viss mån påverka i vilken utsträckning renovering genomförs. Läs mer om vår flexibla modell för uppgradering i vår årsredovisning.

Miljöcertifiering av fastigheter

Ambitionen är att alla John Mattsons nyproducerade bostäder, som bolaget utvecklat från start, ska certifieras enligt Svanen, Nordens officiella miljömärkning. Under hösten färdigställdes projektet Trappsteget 2 i Högdalen där byggnaderna är miljöcertifierade enligt Svanen. Läs gärna mer om projektet i vår årsredovisning. Ambitionen är också att befintliga bostäder ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad iDrift.

Ansvarsfull avfallshantering

Spill och avfall från bygg- och fastighetssektorn är betydande. Vid renovering strävar vi efter att behålla så mycket som möjligt och vi ställer krav på att våra entreprenörer ska återvinna byggavfall på rätt sätt.
Vi underlättar också för våra hyresgäster att sortera avfall rätt, genom att förtydliga fraktionsskyltning och genom annan kommunikation. Under året bedrevs bland annat en kampanj för avfallshantering i Rotebro och Rotsunda, där såväl uppmätt restavfall som resultatet i hyresgästenkäten indikerar att kampanjen nått önskad effekt.
Under 2021 minskades vikten restavfall per lägenhet med 15 procent i våra fastigheter i Rotebro och Rotsunda. På Lidingö, där vi har arbetat med avfallshantering under en längre tid, ökade vikten restavfall per lägenhet under 2021, men ligger ändå på en lägre nivå jämfört med Rotsunda och Rotebro.


3. Energieffektiva och fossilfria lösningar

Energianvändningen under en fastighets livscykel är betydande.
Fastigheters energiklass, val av fossilfria energislag och effektiv förvaltning
reducerar klimatpåverkan. 

.

John Mattsons fastigheter ska förvaltas med så lite miljö- och klimatpåverkan som möjligt. Vi underlättar också för våra hyresgäster och medarbetare att leva klimatsmart och vi vill inspirera till fler hållbara val.

Effektiv förvaltning reducerar miljö- och klimatpåverkan

Vi arbetar löpande med att optimera fastighetsdriften för att minska såväl miljöbelastning som driftskostnader. Målsättningen är också att våra system ska hålla under lång tid. Värmen i våra fastigheter regleras automatiskt utifrån väderlek och enbart miljömärkt el används i fastighetsdriften.

Under 2021 minskade den totala fjärrvärmeanvändningen med omkring två procent till 94 (95) kWh per kvadratmeter. Elanvändningen minskade med cirka fyra procent till 24 (25) kWh per kvadratmeter.
I de fastigheter som John Mattson har ägt under en längre tid har vi under flera år arbetat med energieffektivisering. I de nyförvärvade bestånden, där en stor del av fastigheterna tillträddes under 2021, har det arbetet påbörjats och en kartläggning av energianvändningen pågår. Under 2022 gör vi riktade insatser för att minska energianvändningen i våra nyförvärvade bestånd.

Inspirera hyresgästerna till hållbara val

John Mattson vill inspirera och underlätta för våra hyresgäster att leva klimatsmart.
Ett exempel är att vi möter hyresgästernas efterfrågan på hållbara lösningar genom att löpande installera fler laddstolpar för elfordon.
Vi medverkade också till att Lidingös första bilpool med elbilar lanserades i början av 2021.
I Vilunda i Upplands Väsby kommer John Mattson inom kort att erbjuda ett unikt boende för hållbarhetsmedvetna hyresgäster. Boendet är helt utan privata parkeringsplatser och baserat på delningsekonomi och klimatsmarta mobilitetslösningar. Läs gärna mer om projektet i vår årsredovisning.

Fossilfri fordonspark


För att minska klimatpåverkande utsläpp fasar vi successivt ut fossildrivna tjänstefordon till förmån för fossilfria alternativ. Under de senaste åren har vi löpande ersatt bensindrivna fordon med el- eller biogasfordon. Vid årsskiftet bestod 79 procent av vår fordonspark av fossilfria fordon.

4. Hälsosam och inspirerande arbetsplats

Proaktivt arbete för en hälsosam, säker och stimulerande arbetsmiljö för såväl medarbetare som leverantörer är en förutsättning för trivsel och engagemang.

.

Fokus under hösten 2021 har varit att skapa en bra grund för integrering av
det förvärvade bolaget Hefab. Med en växande organisation och flera nya
medarbetare, är det avgörande för bolagets framgång att John Mattson ger
goda förutsättningar för utveckling, engagemang, motivation och delaktighet
i den fortsatta gemensamma resan

Under året har John Mattson etablerat sig i ytterligare tre kommuner i Stockholmsregionen och vid årskiftet hade bolaget närmare 60 procent fler lägenheter än för ett år sedan. Antalet medarbetare ökade med ett drygt tiotal personer som en följd av förvärvet av fastighetsbolaget Hefab Fastighets AB. Fokus framåt är att etablera effektiva samverkansformer för att på bästa sätt ta till vara på medarbetarnas samlade kompetens. Vi vill erbjuda en arbetsplats som präglas av sunt klimat, hög trivsel och stort engagemang, där alla medarbetare ges möjlighet att påverka.


Kompass för agerande

John Mattsons värderingar långsiktighet, professionalism och engagemang ligger till grund för vårt agerande. Att hålla värdegrunden levande är angeläget, inte minst då bolaget har tillväxt som strategi. Under året deltog alla medarbetare i ett arbete där vi diskuterade och klargjorde vilka beteenden som stödjer John Mattsons fortsatta tillväxtoch förändringsresa.

Delaktighet ökar engagemang och bidrar till affärsnytta

Medarbetarna inkluderas på olika sätt i bolagets utvecklingsarbete, för att organisationen ska fånga upp viktiga perspektiv.
Utöver värdegrundsarbetet var ”trygghet i ett fastighetsägarperspektiv” ett tema som diskuterades i olika forum under året och många förslag på konkreta aktiviteter införlivades i den åtgärdsplan som nu genomförs.
John Mattson involverar också löpande medarbetare för att diskutera och analysera hyresgästenkäter, för att ta fram förslag på relevanta åtgärder. För att styra mot bolagets mål och stärka känslan av delaktighet erbjuder John Mattson även ett bonusprogram för alla medarbetare.

Verktyg för ett lyssnande och stödjande ledarskap

Under året har processen för medarbetarsamtal utvecklats, för att tydligare styra arbetet mot mål på både individ- och bolagsnivå. Måluppföljning utifrån medarbetarsamtalen sker löpande under året.
Under året utvärderades också metoder för medarbetarundersökningar och under 2022 kommer ett nytt verktyg att implementeras, som möjliggör kontinuerliga mätningar och ett mer proaktivt agerande.


Mångfald och likabehandling

John Mattson fortsätter att målmedvetet driva ett jämställdhets- och likabehandlingsarbete för att utvecklas som bolag. Vi arbetar för könsbalans inom alla personalgrupper