john-mattson-dalenum-bat-header-640x314

Hållbarhet

Långsiktighet är väl förankrat i John Mattsons värdegrund och det hållbara perspektivet är en självklar och central del av vår affär. Vi har ägt merparten av fastighetsbeståndet i över 50 år och de nytillkomna delarna av beståndet har förvärvats med avsikt att ägas och förvaltas långsiktigt. Att ta väl hand om såväl fastigheter som hyresgäster för att bibehålla stabila och långsiktiga relationer i en välskött miljö är en prioritet.

John Mattson har en hög ambition och arbetar aktivt med sitt långsiktiga hållbarhetsarbete inom alla verksamhetsområden. Merparten av nybyggnationen som har gjorts under de senaste tio åren har skett på vår egen mark på sedan tidigare hårdgjorda ytor. Vid nybyggnation väljs lösningar och material med lång livslängd som över tid säkerställer en rationell och effektiv förvaltning. Utformning av allmänna utrymmen är praktiska och funktionella med gedigna material och solida ytskikt. Fasadmaterial ska ha lång hållbarhet och åldras vackert över tid.

Under en pågående byggprocess ställer vi krav på att återvinningen av byggavfall hanteras på ett korrekt sätt av våra entreprenörer. Hyresgästerna har möjlighet att sortera sitt matavfall som samlas in och blir till biobränsle för drift av busstrafiken i Stockholm. Vi driftoptimerar på olika sätt för att hålla nere såväl konsumtion som kostnader för el och vatten, bl.a. genom att värmen regleras automatiskt utifrån olika faktorer i väderleken. Den fastighetsel som vi använder är miljövänlig och merparten av fastigheterna har närvarostyrd LED-belysning i trapphus, garage och i de flesta gemensamma utrymmen. I nybyggda hus mäts och debiteras varmvatten individuellt, vilket minskar förbrukningen och ger hyresgästerna möjlighet att själva påverka sina boendekostnader.

Social hållbarhet

Byggmästare John Mattsons vision för Larsberg var att tillhandahålla såväl bostäder som barnomsorg, handel och service i bostadsområdet. Vi fortsätter att ta ansvar för helheten i sina områden utifrån syftet att skapa goda livsmiljöer över generationer. Fokusområdet social hållbarhet utgår från vårt koncept ”Mellan husen”, som syftar till att skapa mötesplatser i bostadsområdena och stimulera engagemanget bland hyresgästerna genom aktiviteter och event. Aktiviteterna är relationsskapande och varumärkesstärkande genom att John Mattson agerar samhällsnyttigt och samtidigt säkerställer långsiktig affärsnytta genom att förstärka och lyfta fram områdenas kvaliteter. Vi arbetar strategiskt med årliga aktiviteter tillsammans med hyresgäster och andra aktörer, bl.a. Lidingö stad. Exempel på återkommande satsningar är utomhusbio, idrottsevenemang, loppmarknader och grillkvällar som arrangeras i våra bostadsområden. Konceptet är en viktig del i vår hållbara kundförvaltning och bidrar till att skapa levande och attraktiva lokalsamhällen där människor trivs och upplever trygghet.

Mari Edberg
Kommunikationschef
076-800 01 95

John Mattsons årsredovisning för 2020 publicerad