John Mattsons finansiella mål och utdelningspolicy

Finansiella mål

 • Genomsnittlig årlig tillväxt i långsiktigt substansvärde per Aktie med minst 10 procent, inklusive värdeöverföringar, över en konjunkturcykel.
 • Genomsnittlig årlig tillväxt i förvaltningsresultatet per Aktie med minst 10 procent över en konjunkturcykel.
 • Värdet av Koncernens fastigheter ska vid utgången av 2023 minst uppgå till 10 mdkr. 

Finansiella riskbegränsningar

  • Bolagets belåningsgrad ska varaktigt inte överstiga 50 procent.
  • Bolagets räntetäckningsgrad ska varaktigt inte understiga 1,5.

  Utdelningspolicy

  Långsiktigt ska utdelningen uppgå till 50 procent av förvaltningsresultatet per år. Eftersom John Mattson under de närmaste åren kommer att prioritera värdeskapande investeringar i fastighetsbeståndet, kan framtida utdelningar komma att understiga det långsiktiga målet eller helt utebli.