John Mattsons finansiella mål och utdelningspolicy

Finansiella mål

  • Genomsnittlig årlig tillväxt i långsiktigt substansvärde per Aktie med minst 7 procent, inklusive värdeöverföringar, över en konjunkturcykel.
  • Genomsnittlig årlig tillväxt i förvaltningsresultatet per Aktie med minst 10 procent över en konjunkturcykel.

Finansiella riskbegränsningar

    • Bolagets belåningsgrad ska varaktigt inte överstiga 50 procent.
    • Bolagets räntetäckningsgrad ska varaktigt inte understiga 1,5.

    Utdelningspolicy

    Långsiktigt ska utdelningen uppgå till 50 procent av förvaltningsresultatet per år, med hänsyn till bolagets investeringsplaner, konsolideringsbehov, likviditet och finansiella ställning i övrigt. Utdelningar kan komma att understiga det långsiktiga målet eller helt utebli.