Bolagsstyrningsrapporter

Alla bolag som är noterade på Nasdaq Stockholm ska tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning, ”koden”.

Kodens övergripande syfte är att bidra till förbättrad styrning av svenska bolag och är en del av näringslivets självreglering. Enligt koden ska också en bolagsstyrningsrapport fogas till årsredovisningen samt finnas tillgänglig på bolagets webbplats.

Bolagsstyrningsrapport 2020

Maria Sidén
Ekonomi- och finanschef
+46 703 37 66 36

John Mattsons årsredovisning för 2020 publicerad