Bolagsstyrningsrapporter

Alla bolag som är noterade på Nasdaq Stockholm ska tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning, ”koden”.

Kodens övergripande syfte är att bidra till förbättrad styrning av svenska bolag och är en del av näringslivets självreglering. Enligt koden ska också en bolagsstyrningsrapport fogas till årsredovisningen samt finnas tillgänglig på bolagets webbplats.

Bolagsstyrningsrapport 2023

Bolagsstyrningsrapport 2022 

Bolagsstyrningsrapport 2021

Bolagsstyrningsrapport 2020

John Mattsons års- och hållbarhetsredovisning 2023