2024-04-18, Lidingö

Årsstämma 2024

Årsstämma i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) äger rum torsdag 18 april 2024 kl. 14.00 i Malmstensalen på Campus Lidingö (Malmstenskolan), Larsbergsvägen 8, Lidingö.

Aktieägare kan få ett ärende behandlat på stämman förutsatt att begäran inkommit senast den 29 februari 2024 (även senare begäran beaktas om den inkommer i sådan tid att den kan inkluderas i kallelsen).  Ärenden mejlas till [email protected] eller skickas till John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ), Att. AGM, Box 10035, 181 10, Lidingö.

Dag: Torsdag 18 april 2024

Tid: 14.00

Plats: Malmstenssalen på Campus Lidingö (Malmstenskolan), Larsbergsvägen 8, Lidingö

Anmälan till stämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman själva eller genom ombud ska senast fredagen den 12 april 2024 anmäla detta till Bolaget på något av följande sätt:


Anmälan ska innehålla uppgift om aktieägarens fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid bolagsstämman.

Aktieägare som företräds genom ombud ska skriftligen utfärda en daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Kopia av fullmakten samt, för juridisk person, kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, bör i god tid före bolagsstämman sändas till Bolaget på ovanstående adress eller per e-post till [email protected]. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats (https://corporate.johnmattson.se/bolagsstyrning).

DOKUMENT


Fullmaktsformulär årsstämma 2024

Kallelse till årsstämma 2024 i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

Valberedningens förslag till beslut inför årsstämma 2024 

Ersättningsrapport 2023

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen 

Protokoll årsstämma 2024 

Bilagor till protokoll årsstämma 2024