Hållbarhet

Fokus på hållbarhet stärker vår långsiktiga konkurrenskraft

John Mattson är på en förändringsresa där ambitionen är att etablera sig på flera platser i Stockholmsregionen. I denna förändring ingår att öka takten i hållbarhetsarbetet, med fokus på att minska klimatpåverkan och stärka bolagets långsiktiga konkurrenskraft.

Ansvarsfullt företagande

John Mattson har en hög ambition och arbetar aktivt med sitt långsiktiga hållbarhetsarbete inom alla verksamhetsområden. Det långsiktiga perspektivet och bolagets vision – goda livsmiljöer över generationer – har funnits med sedan bolaget grundades för över 50 år sedan. Alla fastigheter och bostäder ska vara av byggmästarkvalitet, det vill säga hållbara, funktionella och attraktiva över tid. Men för John Mattson handlar det om mer än byggnader. Vi har ett helhetsperspektiv och tar aktiv del i det lånsiktiga samhällsbyggandet.

John Mattsons ansvarstagande baseras på FN:s Global Compacts tio principer för hållbart företagande, inom
områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Bolagets
värdegrund och uppförandekod är vägledande i det dagliga arbetet. Hållbarhetsfrågor som exempelvis respekt för mänskliga rättigheter, motverkande av korruption och efterlevnad av lagar och riktlinjer, ser vi som hygienfaktorer att hantera. 

Hållbarhetsstrategi

Sedan 2020 jobbar John Mattson efter en hållbarhetsstrategi med fyra områden: levande och tryggt lokalsamhälle, ansvarsfull material- och avfallshantering, energieffektiva och fossilfria lösningar samt hälsosam och inspirerande arbetsplats. Dessa områden utgör även John Mattsons bidrag till FN:s globala
mål för hållbar utveckling. Strategin grundar sig på en väsentlighetsanalys som genomfördes hösten 2019.

Under våren 2020 genomfördes också intressentdialoger med medarbetare samt ett antal investerare, för att få deras syn på de prioriterade hållbarhetsområdena. En av slutsatserna från intressentdialogen var att klimatpåverkan, byggnadsmaterial och energiförbrukning bör ligga högst på John Mattsons hållbarhetsagenda.

”John Mattson har en stark position när det gäller social hållbarhet. Vi ska nu lägga in en extra växel när det gäller miljömässig hållbarhet, för att effektivare kunna bedöma och hantera klimatrelaterade möjligheter och risker.”

Siv Malmgren, vd 

1. Levande och tryggt lokalsamhälle

.

Engagemang i sociala frågor skapar värden för hyresgäster och lokalsamhällen.

Trivsam inne- och utemiljö

John Mattson arbetar aktivt med att skapa attraktiva, trygga boenden och utemiljöer som bidrar till trivsel och välmående. Vi har mycket hög kundnöjdhet inom dessa områden och har också av
undersökningsföretaget AktivBo rankats som en av Sveriges främsta hyresvärdar inom utemiljöer. Det inspirerar oss till att göra vårt yttersta inte bara när det gäller odling och plantering utan också när det gäller allt från asfaltsgångar, skräphantering och lyktstolpar till snöröjning, skyltar och lekparker.

Hyresgästenkäter genomförs regelbundet för att fånga upp hur brister kan åtgärdas. Vid tillträdet av fastigheterna i Rotsunda och Rotebro i Sollentuna genomfördes en inledande undersökning bland våra nya hyresgäster där. Undersökningen visade bland annat att lägenhetsunderhåll och förbättrad utemiljö är prioriterade områden.

Trygghet skapas på många olika sätt

Grunden för John Mattsons trygghetsarbete är att det är rent och snyggt i och omkring husen. Lidingö stad och Sollentuna kommun är viktiga samarbetspartners för att öka tryggheten, både genom fysiska och sociala åtgärder där en viktig del är att skapa meningsfulla aktiviteter för ungdomar. John Mattson arbetar också aktivt för att motverka oriktiga hyresförhållanden så som otillåten
andrahandsuthyrning, skenbyten och svarthandel med hyreskontrakt.

2020 års hyresgästundersökning i Larsberg, Lidingö visade att 90 procent trivs i sina områden och närmare 85 procent upplever stor trygghet i bostaden och i området. Undersökningen visade
också att det finns en del som behöver förbättras. 

Värde byggs i det mänskliga mötet

Vi är övertygade om att det mänskliga mötet stärker relationer och skapar förutsättningar för inkludering. John Mattsons bostadsområden ska vara öppna och attraktiva för alla. Konceptet
Mellan husen är en del av vårt arbete med social hållbarhet, där vi tillsammans med partners genomför aktiviteter som leder till ökad trygghet och förbättrad boendemiljö. På så vis bidrar det mänskliga mötet till att stärka närsamhället.


Fokus framåt


■ Utveckling av konceptet Mellan Husen


■ Trygghetsvandringar i samtliga områden


■ Trygg och inspirerande utemiljö (gårdar, lekplatser, belysning, mötesplatser och allmänna utrymmen)


■ Installation av konstverk i Käppala, Rotsunda och Rotebro


■ Utveckling av lokala torg med
närservice och mötesplatser.


81 %
nöjda hyresgäster.
90 %
9 av 10 hyresgäster trivs i sitt område.

2. Ansvarsfull material- och avfallshantering

.

Ansvarsfulla materialval, återbruk av material och effektiv avfallshantering reducerar klimatpåverkan och ökar återvinningsgraden.

Fastigheter som håller länge

Vi brukar säga att nya hus ska ha en livslängd på flera sekler. När fastigheter renoveras eller bolaget bygger nytt väljer vi hållbara material med lång livslängd som åldras vackert och är möjliga att
underhålla. Vid renovering strävar vi efter att behålla så mycket som möjligt.

Bygga och renovera ansvarsfullt

Materialval vid nybyggnation baseras dels på miljömässiga aspekter utifrån livscykelanalyser dels på ekonomiska aspekter, vilket skapar fördelar både ur ett totalkostnads- och hållbarhetsperspektiv. John Mattsons nyproducerade bostäder miljömärks enligt Svanen och ambitionen är att befintliga bostäder ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad. Vi ställer krav på att våra entreprenörer ska återvinna byggavfall på rätt sätt.

Avfallshantering som sparar miljö och pengar

Genom kontinuerlig dialog med hyresgäster tar vi gemensamt ansvar för insamlingen av hushållssopor och källsortering i fastigheterna. Under 2020 minskades vikten avfall per lägenhet med nio procent.


Fokus framåt


■ Miljökrav för material, transporter och avfallshantering i alla projekt


■ Miljöcertifiering av nybyggda
bostäder enligt Svanen och befintliga bostäder enligt Miljöbyggnad


■ Goda förutsättningar för
hyresgäster att källsortera

9 %
minskning av avfallsvikt per lägenhet.
81 ton
matåtervinning till biogas
100 %
miljödeklarerad el i fastighetsdriften

3. Energieffektiva och fossilfria lösningar 

.

Energianvändningen under en fastighets livscykel är betydande. Fastigheters energiklass, val av fossilfria energislag och effektiv förvaltning reducerar klimatpåverkan.

Underlätta för hyresgäster

John Mattson arbetar målmedvetet för att underlätta för hyresgäster som vill leva klimatsmart. Vi ger möjlighet till matavfallssortering som omvandlas till biobränsle och i nybyggda hus mäts och debiteras varmvatten individuellt.

Sedan 2018 har vi installerat laddstolpar för elbilar på flera ställen, något som är efterfrågat av hyresgästerna. Vi medverkade även till att Lidingös första bilpool med elbilar lanserades i början av 2021.
Tjänsten förenklar vardagen för människor och bidrar till fossilfri bilkörning.

Förvaltning med låg miljöpåverkan

John Mattsons bostäder ska underhållas, drivas och skötas med så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi arbetar löpande med att optimera fastighetsdriften för att minska såväl driftskostnader som miljöbelastning.

Klimatpåverkan i egen verksamhet

I vår egen verksamhet fasar vi successivt ut fossildrivna tjänstebilar till förmån för eldrivna. Under året har vi också infört hållbarhetsmärkningen Kranmärkt, vilket innebär att vi konsekvent väljer kranvatten på kontoret och i konferensrum.

Klimatkartläggning ger vägledning

En klimatkartläggning av hela vår värdekedja påbörjades i slutet av året och John Mattsons egna direkta koldioxidutsläpp (scope 1) samt inköpt energi (scope 2) är nu beräknade enligt GHG-protokollet,
den mest etablerade standarden för att beräkna och rapportera utsläpp av växthusgaser. Vår plan framåt är att komplettera med beräkningar för övriga utsläpp i värdekedjan (scope 3) för att kunna sätta relevanta klimatmål, i enlighet med Science Based Targets initiative, ett initiativ för stöd till företag att sätta vetenskapsbaserade klimatmål i linje med Parisavtalet.

Fokus framåt

■ Klimatberäkning av scope 3 enligt GHG- protokollet

■ Klimatmål i enlighet med Science Based Targets initiative

■ Alternativa energikällor och genomförande av energieffektiviseringar

■ Minskad energianvändning

■ Miljöcertifiering av nybyggda bostäder enligt Svanen och befintliga bostäder enligt Miljöbyggnad

4. Hälsosam och inspirerande arbetsplats 

.

Proaktivt arbete för en hälsosam, säker och stimulerande arbetsmiljö för såväl medarbetare som leverantörer är en förutsättning för trivsel och engagemang.

Attraktiv arbetsgivare

John Mattson strävar efter att erbjuda en arbetsplats som präglas av sunt klimat, hög trivsel och stort engagemang, där alla medarbetare har en viktig roll med möjlighet att påverka. Grunden till vår
företagskultur finns i vår värdegrund som baseras på ett professionellt, engagerat och långsiktigt agerande.
Årets medarbetarundersökning visade på mycket starka värden på engagemang och medarbetarnöjdhet. 90 procent av medarbetarna tycker att arbetet engagerar mycket.

Genom att kontinuerligt synliggöra och följa upp våra värderingar och verksamhetsmål skapar vi motivation i organisationen och tydlighet i våra prioriteringar. Medarbetarna upplever en tydlig koppling mellan egna mål och verksamhetsmålen och vi förvaltar ett öppet och stödjande klimat där uppskattning och feedback i vardagen inspirerar både ledare och medarbetare att aktivt bidra till de övergripande målen.

John Mattson fortsätter att målmedvetet driva ett jämställdhets- och likabehandlingsarbete som en viktig framgångsfaktor för vår förmåga att utvecklas som bolag. Vi bibehåller vår plats på Allbrights gröna lista för jämställda ledningsgrupper och arbetar för en jämställd representation inom alla personalgrupper.

Delaktighet skapar engagemang

För att styra mot John Mattsons mål och stärka känslan av delaktighet finns sedan 1997 ett bonusprogram för alla medarbetare. Samtliga medarbetare inkluderas även i vårt utvecklingsarbete genom att delta i workshops för att bidra och ge sin syn på viktiga strategiska frågor. Under året har vi bland annat diskuterat initiativ inom våra prioriterade hållbarhetsområden samt åtgärdsplaner utifrån resultaten av hyresgästenkäter.

En lärande organisation

Den pågående digitaliseringen innebär att yrkesroller förändras. Att säkerställa kunskapsutveckling, internutbildningar och coachning inom digitala verktyg och arbetssätt är viktigt, inte minst då vi samtidigt utvecklar vårt fastighetsbestånd. Under året har organisationen förstärkts genom rekrytering till flera nya roller för att möta kompetensbehovet i vår tillväxtresa.
Att lansera effektiva digitala verktyg som stärker våra förutsättningar att föra dialog och ge service till våra hyresgäster, är en åtgärd som vi behöver hantera under kommande år. Digitala verktyg har också potential att förenkla en del av vår interna kommunikation.

Säkerhet, hälsa och välbefinnande

Vi arbetar systematiskt med fysiska och psykosociala arbetsmiljöfrågor med målet att förebygga olyckor och
arbetsrelaterad ohälsa. Vi vet att hälsa och välbefinnande stärker engagemanget och för att främja hälsa erbjuds friskvårdstimme varje vecka, massage, träningsbidrag samt hälsoundersökning.
När gemensamma aktiviteter arrangeras strävar vi alltid efter att få in hälsoperspektivet på ett naturligt sätt. Bland annat genomförde vi under året en konferens på Sörmlandsleden där vi under en vandring tillsammans diskuterade bolagets tillväxtresa.

Omsorgen om våra samarbetspartners hälsa och säkerhet är likaså viktig. Vid upphandling av entreprenader för vi dialog med våra samarbetspartners och går igenom hur John Mattson förväntar sig att säkerhet ska beaktas innan avtal skrivs. Sedan januari 2021 är John Mattson medlemmar i Håll Nollan, ett branschinitiativ där drygt 80 aktörer arbetar tillsammans mot målet att ingen
ska skada sig på en byggarbetsplats.

Fokus framåt

■ Fördjupat arbete kring värdegrund

■ Utvecklade processer för ökad
tydlighet och effektivisering

■ Stärkt intern kommunikation

■ Implementerad hållbarhetsstrategi
i hela organisationen

■ Ökat digitaliserat arbetssätt

Proaktiv minimering av smittspridning

Stora delar av 2020 präglades av att proaktivt minimera risken för smittspridning under covid-19-pandemin. Att skapa
trygghet för organisationen samt att minimera negativa
effekter för våra boende och samarbetspartners har varit
vårt fokus när vi snabbt ställt om till en ny vardag.

Bland förebyggande åtgärder kan nämnas vår stamrenovering av lägenheter i Käppala på Lidingö där flera anpassningar gjordes. Hyresgäster som i normala fall skulle bott kvar i lägenheterna evakuerades, hygienrutiner förstärktes och informationsmöten genomfördes utomhus.
För de många medarbetare som dagligen möter hyresgäster
organiserades arbetsrutiner snabbt om till exempelvis
kontraktsskrivningar och nyckelutlämning utomhus.

4
av 5 är medarbetarnas betyg på förtroendet för företagsledningen.
94 %
frisknärvaro bland medarbetarna under 2020.