Bokslutskommuniké 2021

Ett år av stark tillväxt med 36 procent ökning av substansvärdet

Under 2021 ökade John Mattsons förvaltningsresultat per aktie med 14 procent, justerat för årets engångskostnader. Substansvärdet per aktie ökade med 36 procent. John Mattsons mål är en genomsnittlig årlig ökning av förvaltningsresultatet per aktie med minst 10 procent och en substansvärdestillväxt per aktie med minst 10 procent.

Fastighetsvärdet ökade under 2021 med 7,9 miljarder kronor och uppgick vid utgången av december till 15,9 miljarder kronor. Målet att koncernens fastighetsvärde vid utgången av 2023 ska uppgå till minst tio miljarder kronor har därmed uppnåtts redan under 2021.

Totalt under året genomfördes 179 basuppgraderingar och 160 totaluppgraderingar.  

- John Mattson har haft en fantastisk utveckling under 2021 och etablerat sig i flera attraktiva områden i Stockholmsregionen. Som nytillträdd vd är det glädjande att konstatera att bolaget genom framgångsrika förvärv och ett gediget integrationsarbete levererar ett ökat förvaltningsresultat och ökat substansvärde. Det är också roligt att vi under 2021 har genomfört flest antal totaluppgraderingar någonsin under ett år. Med ett väsentligt större fastighetsbestånd och en utökad projektportfölj har vi skapat goda tillväxtmöjligheter framöver, säger John Mattsons vd Per Nilsson.

Januari – december 2021

  • Hyresintäkterna uppgick till 407,9 Mkr (294,0), en ökning med 39 procent.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 103,1 Mkr (94,7), motsvarande 2,98 kr per aktie (2,81). Justerat för årets engångskostnader ökade tillväxten i förvaltningsresultatet per aktie med 14 procent.
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 6 396,6 Mkr (4 352,0), motsvarande 175,90 kr per aktie (129,25). Tillväxten i långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 36 procent.
  • Värdeförändringarna för fastigheter uppgick till 1 539,0 Mkr (517,7), och värdeförändringarna för räntederivat uppgick till 48,0 Mkr (-4,3).
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 1 332,5 Mkr (478,8) varav 1 322,0 Mkr avser moderbolagets aktieägare, motsvarande 38,21 kr per aktie (14,22).
  • Fastighetsvärdet uppgick till 15 894,5 Mkr (7 957,9).
  • Investeringarna uppgick till 6 398,4 Mkr (1 075,0), varav 6 143,8 Mkr (857,7) avsåg förvärv.
  • Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning, 0 kronor (0) ska lämnas för räkenskapsåret 2021.Lidingö 23 februari 2022
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)


För mer information, kontakta:
Per Nilsson, vd, John Mattson
072-224 90 28,
[email protected]

Maria Sidén, ekonomi- och finanschef, John Mattson
070-337 66 36,
[email protected]

Denna information är sådan information som John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08.00 den 23 februari 2022.

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)
John Mattson är ett bostadsfastighetsbolag med 4400 hyreslägenheter samt kommersiella lokaler i fem kommuner i Stockholmsregionen; Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Nacka och Upplands Väsby. Fastighetsvärdet uppgick den 31 december 2021 till 15,9 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Förvaltningen av John Mattsons fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna. Bolagets vision är att skapa goda livsmiljöer över generationer. John Mattson är noterat som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan. Läs mer på: johnmattson.se och corporate.johnmattson.se.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04