Delårsrapport Q3 2019

– Under perioden ökar vi hyresintäkterna med 20 procent och förvaltningsresultatet med 106 procent. Ökningen förklaras av Käppalaförvärvet och de nybyggda Parkhusen vilka gav driftnettoeffekt från och med halvårsskiftet 2018. U25, en byggnad med 74 ungdomslägenheter i Larsberg är färdigställd och inflyttning sker under fjärde kvartalet 2019. Under årets tredje kvartal har vi fokuserat på uppgraderingsprojektet i Käppala där närmare 400 lägenheter ska basuppgraderas, kommenterar Siv Malmgren, VD John Mattson.

  • Hyresintäkterna uppgick till 188,2 Mkr (156,9), en ökning med 20 procent.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 45,2 Mkr (20,4) motsvarande 1,34 kr per aktie (0,65), en ökning med 106 procent.
  • Förvaltningsresultatet har under perioden belastats med kostnader av engångskaraktär om 9,9 Mkr (10,5) kopplat till i juni genomförd börsnotering.
  • Värdeförändringarna för fastigheter uppgick till 59,5 Mkr (206,2), och värdeförändringarna för räntederivat uppgick till -31,7 Mkr (7,0).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 52,5 Mkr (228,3), motsvarande 1,56 kr per aktie (7,30).
  • Fastighetsvärdet uppgick till 6 228,8 Mkr (5 977,7).
  • Investeringarna uppgick till 129,8 Mkr (1 032,9 varav 801,9 Mkr avsåg förvärv av Käppala 2018).

Lidingö 7 november 2019

John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

 

För mer information, vänligen kontakta:

Siv Malmgren, verkställande direktör
Telefon: +46 705 39 35 07
E-mail: [email protected]

Maria Sidén, ekonomi- och finanschef
Telefon: +46
 703 37 66 36
E-mail: [email protected]

Erik Kronqvist, IR-chef
Telefon: +46 706 97 22 22
E-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08.00 CET den 7 november 2019.

Om John Mattson

John Mattson är Lidingös största bostadsfastighetsägare med över 2 200 hyreslägenheter. Marknadsvärdet på John Mattsons fastighetsbestånd uppgick den 30 september 2019 till 6,2 mdkr. Fastighetsbeståndet är beläget på södra Lidingö i områdena Larsberg, Käppala, Baggeby och Dalénum.

Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Förvaltningen av Bolagets fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04