Delårsrapport januari - juni 2021

John Mattson fortsätter att växa i Stockholmsregionen

Under andra kvartalet tecknade John Mattson avtal om förvärv av fastigheter i Sollentuna kommun samt förvärvade och tillträdde fastigheter i Nacka och Upplands Väsby kommun. Dessutom tecknades avtal om förvärv av aktier i HEFAB Fastighets AB och EFIB Aktiebolag, två fastighetsbolag med bostadsfastigheter i Stockholm.

- I enlighet med vår tillväxtstrategi har John Mattson den senaste tiden växt storleksmässigt och geografiskt. Bolaget finns nu i fem kommuner i Stockholm. Genom ytterligare förvärv i Sollentuna, av drygt 450 lägenheter i Häggvik och Tureberg, blir vi en än viktigare bostadsaktör i Sollentuna kommun där vi kommer ta en aktiv roll i arbetet med att förstärka tryggheten och trivseln i våra områden, kommenterar John Mattsons vd Siv Malmgren.

De senaste tolv månaderna ökade förvaltningsresultatet per aktie med 18 procent och substansvärdet per aktie med 26 procent. John Mattsons mål är en genomsnittlig årlig ökning av förvaltningsresultatet per aktie med minst 10 procent och en substansvärdestillväxt per aktie med minst 10 procent.

Fastighetsvärdet uppgick den 30 juni till 8,7 miljarder kronor, en ökning under andra kvartalet med 0,5 miljarder kronor. Ett ökat fastighetsvärde förklaras framför allt av förvärv och orealiserade värdeförändringar på grund av bland annat förändrade avkastningskrav.

Efter andra kvartalets utgång har John Mattson tecknat avtal om förvärv av ytterligare aktier i HEFAB och EFIB vilket innebär att John Mattson därmed kontrollerar totalt 95 procent i HEFAB och 99 procent i EFIB. Tillträde av aktierna sker under kvartal tre, vilket innebär att förvärvet konsolideras fullt ut per 30 september. Baserat på John Mattsons fastighetsvärde vid utgången av andra kvartalet, med tillägg av förvärvet av HEFAB och EFIB samt det tidigare kommunicerade förvärvet i Sollentuna som tillträds 1 oktober, beräknas John Mattsons sammanlagda fastighetsvärde uppgå till närmare 15 miljarder kronor.

-Vi är mycket glada över att ha förvärvat aktier i dessa bolag. HEFAB:s och EFIB:s fastigheter passar väl in i John Mattsons fastighetsportfölj och ägande i bolagen ger oss exponering mot fler attraktiva delmarknader i Stockholm, ytterligare projektmöjligheter och en positiv påverkan på förvaltningsresultatet, avslutar Siv Malmgren.
 

Januari – juni 2021

  • Hyresintäkterna uppgick till 162,6 Mkr (138,8), en ökning med 17 procent.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 45,3 Mkr (43,6), motsvarande 1,35 kr per aktie (1,30). Justerat för kostnadsförd avsättning hänförligt till vd:s framtida pension, ökade tillväxten i förvaltningsresultatet med 18 procent.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 52,7 Mkr (44,4).
  • Värdeförändringarna för fastigheter uppgick till 434,0 Mkr (52,4), varav realiserade värdeförändringar 0,9 Mkr (0,0). Värdeförändringarna för räntederivat uppgick till 23,3 Mkr (-16,9).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 395,3 Mkr (59,3), motsvarande 11,74 kr per aktie (1,76).
  • Fastighetsvärdet uppgick till 8 651 Mkr (7 277).
  • Investeringarna uppgick till 260,1 Mkr (859,4), varav 170,6 Mkr (767,5) avsåg förvärv.
 

Lidingö 19 augusti 2021
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

För mer information, kontakta:
Siv Malmgren, vd, John Mattson
070-539 35 07,
[email protected]

Maria Sidén, ekonomi- och finanschef, John Mattson
070-337 66 36,
[email protected]

Denna information är sådan information som John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08.00 den 19 augusti 2021.

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)
John Mattson är ett bostadsfastighetsbolag med 2 800 hyreslägenheter och med verksamhet i fem kommuner i Stockholmregionen; Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Nacka och Upplands Väsby. Fastighetsvärdet uppgick den 30 juni 2021 till 8,7 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Förvaltningen av John Mattsons fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna. Bolagets vision är att skapa goda livsmiljöer över generationer. John Mattson är noterat som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan.
Läs mer på: johnmattson.se och corporate.johnmattson.se

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04