Delårsrapport januari-juni 2020

Tillväxt utanför Lidingö

I början av maj tillträdde John Mattson de förvärvade fastigheterna i Rotebro och Rotsunda i Sollentuna kommun. Planer för att uppgradera lägenheterna arbetas nu fram parallellt med att konkreta åtgärder genomförs för att öka trivsel och trygghet i områdena.

I maj tecknade bolaget avtal om att förvärva tre tomträtter i Slakthusområdet i Stockholms stad med tillträde i juli. I och med förvärvet är bolaget tillbaka i Stockholms stad och etablerat i tre kommuner i Stockholmsregionen.

- Utvecklingsprojektet passar väl in i bolagets tillväxtstrategi och Slakthusområdet är ett spännande område med stor potential. Vi ser fram emot att utveckla fastigheterna i enlighet med våra strategier och att samarbeta med Stockholms stad och andra fastighetsägare i området, kommenterar Siv Malmgren, vd John Mattson.

Under perioden ökade hyresintäkterna med 11 procent och förvaltningsresultatet per aktie med 113 procent, vilket förklaras dels av ett förbättrat driftnetto genom nybyggnationer och förvärv, dels av att perioden inte belastats med börsnoteringskostnader.

Januari – juni 2020

  • Hyresintäkterna uppgick till 138,8 Mkr (124,9), en ökning med 11 procent.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 43,6 Mkr (20,5), motsvarande 1,30 kr per aktie (0,61).
  • Värdeförändringarna för fastigheter uppgick till 52,4 Mkr (51,4), och värdeförändringarna för räntederivat uppgick till -16,9 Mkr (-24,7).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 59,3 Mkr (31,8), motsvarande 1,76 kr per aktie (0,94).
  • Fastighetsvärdet uppgick till 7 277 Mkr (6 173).
  • Investeringarna uppgick till 859,4 Mkr (82,2), varav 767,5 Mkr (0,0) avsåg förvärv av fastigheter i Rotebro och Rotsunda i Sollentuna kommun.

Lidingö 20 augusti 2020
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

För mer information, kontakta:

Siv Malmgren, verkställande direktör
Telefon: +46 705 39 35 07
E-post: [email protected]

Maria Sidén, ekonomi- och finanschef
Telefon: +46 703 37 66 36
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08.00 CEST den 20 augusti 2020.

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

John Mattson är en privat bostadsfastighetsägare med ca 2 800 hyreslägenheter på Lidingö och i Sollentuna samt tomträtter där nybyggnation planeras i Slakthusområdet i Stockholms stad. Fastighetsvärdet uppgick den 30 juni 2020 till 7,3 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Förvaltningen av John Mattsons fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna. Bolagets syfte är att skapa goda livsmiljöer över generationer.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04