Delårsrapport januari – juni 2022

John Mattson stärker bolaget ytterligare för framtiden

Under andra kvartalet ökade John Mattsons förvaltningsresultat per aktie med 85 procent, jämfört med andra kvartalet 2021. Justerat för engångspost 2021 ökade förvaltningsresultatet per aktie med 63 procent. Tillväxten i långsiktigt substansvärde per aktie ökade med 29 procent.

- Efter en period av stark tillväxt renodlar vi fastighetportföljen och stärker bolaget ytterligare inför framtiden. Genom försäljning av tre fastigheter skapar vi förutsättningar för en mer kostnadseffektiv förvaltning och tar ett tydligt steg mot en lägre belåningsgrad. Under andra kvartalet har vi tecknat avtal om refinansiering av banklån samt upphandlat räntesäkringar vilket väsentligt ökat den genomsnittliga kredit- och räntebindningstiden. Jag är mycket stolt över att vi under andra kvartalet ökat vår ambition inom hållbarhet och antagit nya långsiktiga hållbarhetsmål. Vi har även gjort en översyn av våra långsiktiga finansiella mål där målet kopplat till fastighetsvärde utgår då det uppfylldes redan vid utgången av 2021. Övriga finansiella mål kvarstår kommenterar Per Nilsson, vd på John Mattson.

Januari – juni 2022

  • Hyresintäkterna uppgick till 312,0 Mkr (162,6), en ökning med 92 procent.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 92,5 Mkr (45,3), motsvarande 2,49 (1,35) per aktie, en ökning om 85 procent. Justerat för engångspost 2021 var tillväxten 63 procent.
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 7 028,0 Mkr (4 831,2), motsvarande 185,45 kr per aktie (143,49), en ökning med 29 procent.
  • Värdeförändringarna för fastigheter uppgick till 280,8 Mkr (434,0) och värdeförändring för räntederivat uppgick till 225.0 Mkr (23.3).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 466,5 Mkr (395,3).
  • Fastighetsvärdet uppgick till 16 775,2 Mkr (8 651,1).
  • Investeringarna uppgick till 812,0 Mkr (260,1), varav 643,2 Mkr (170,6) avsåg förvärv.


Lidingö 18 augusti 2022
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)


För mer information, kontakta:
Per Nilsson, vd, John Mattson
072-224 90 28,
[email protected]

Mattias Lundström, cfo, John Mattson
072-220 21 33,
[email protected]

Denna information är sådan information som John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08.00 den 18 augusti 2022.

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)
John Mattson är ett bostadsfastighetsbolag med 4500 hyreslägenheter samt kommersiella lokaler i fem kommuner i Stockholmsregionen; Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Nacka och Upplands Väsby. Fastighetsvärdet uppgick den 30 juni 2022 till 16,8 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Förvaltningen av John Mattsons fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna. Bolagets vision är att skapa goda livsmiljöer över generationer. John Mattson är noterat som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan. Läs mer på: johnmattson.se och corporate.johnmattson.se.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04