Delårsrapport januari – mars 2023

John Mattsons proaktiva agerande ger resultat

Driftöverskottet ökade med 8,5 procent och uppgick till 101,1 Mkr (93,2). Förvaltningsresultatet uppgick till 29,4 Mkr, 30 procent lägre jämfört med samma period föregående år som följd av högre räntekostnader. Jämfört med föregående kvartal ökade förvaltningsresultatet med 15 miljoner kronor. Räntetäckningsgraden förbättrades från 1,3 föregående kvartal till 1,5 för årets första kvartal.

Värdeförändringen för perioden var -3,5 procent främst som följd av fortsatt stigande avkastningskrav. De ökade avkastningskraven motverkas delvis av värdeskapande inom bolagets förvaltning och projektverksamhet. Tillväxten i långsiktigt substansvärde per aktie minskade med 13 procent som följd av den negativa värdeutvecklingen.

- Det är tydligt att vårt kostnadsbesparingsprogram har haft önskad effekt. Trots ett högt underliggande kostnadstryck från hög inflation och ett fastighetsbestånd som minskat genom försäljningar redovisar John Mattson ett starkt resultat. Driftöverskottet ökade med 8,5 procent och EBITDA ökade med hela 17 procent jämfört med samma period föregående år. Vi har minskat exponeringen mot stigande marknadsräntor genom att binda större delen av våra lån för tre år samt tecknat ett hållbarhetslänkat lån med förutsättning för en lägre ränta. Det är mycket glädjande att vi levererar enligt vår plan. Marknadsförutsättningarna är dock fortsatt utmanande och vi behöver fortsätta vara handlingskraftiga och agera proaktivt, säger Per Nilsson, vd på John Mattson.

Januari – mars 2023

  • Hyresintäkterna uppgick till 153,9 Mkr (153,2), en ökning med 0,4 procent.
  • Driftöverskottet uppgick till 101,1 Mkr (93,2), en ökning med 8,5 procent.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 29,4 Mkr (40,7), motsvarande 0,77 kr per aktie (1,11), en minskning med 30 procent per aktie.
  • Värdeförändringarna på fastigheter uppgick till -554,9 Mkr (271,8). Värdeförändringar för räntederivat uppgick till -39,1 Mkr (118,7).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -492,4 Mkr (337,8), motsvarande -12,99 kr per aktie (9,11).
  • Fastighetsvärdet uppgick till 14 974,7 Mkr (16 890,6).
  • Investeringarna uppgick till 90,0 Mkr (724,3), varav 0 Mkr (643,2) avsåg fastighetsförvärv.
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 6 071,8 Mkr (6 821,8). Detta motsvarar 160,22 kr per aktie (184,19), vilket är en minskning med 13 procent per aktie.


Lidingö 5 maj 2023
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

 

För mer information, kontakta:
Per Nilsson, vd, John Mattson
08-613 35 02,
[email protected]

Lars Ingman, t.f. cfo, John Mattson
070-639 86 87,
[email protected]

 

Denna information är sådan information som John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08.00 den 5 maj 2023.

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)
John Mattson är ett bostadsfastighetsbolag med 4 500 hyreslägenheter samt kommersiella lokaler i Stockholmsregionen; Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Nacka och Upplands Väsby. Fastighetsvärdet uppgick den 31 mars 2023 till 15 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Vår vision är att skapa goda livsmiljöer över generationer. Det innebär att vi vill erbjuda en välfungerande vardag för alla, genom förvaltning med helhetsperspektiv och närhet till hyresgästerna samt genom utveckling av trygga och attraktiva boendemiljöer och lokalsamhällen. John Mattsons aktie är noterad som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan. Läs mer på: johnmattson.se.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04