Fastighetsägarens bestämmanderätt utesluter inte lyhördhet för hyresgästen


Uttalande med anledning av Svea Hovrätts dom 160420

Den 20 april kom Svea Hovrätts dom som fastställde hyresnämndens beslut och gav John Mattson rätt att genomföra renoveringar i en av bolagets hyresfastigheter från 1950-talet på Lidingö. Renoveringsplanerna kan därmed återupptas efter drygt ett års fördröjning på grund av överklagan.

Fallet är ett exempel på en vanligt förekommande konflikt mellan fastighetsägare och hyresgäst och frågan om hyresgästers inflytande i proportion till fastighetsägarnas bestämmanderätt är viktig att belysa. Diskussionen har även hamnat i allt större politiskt fokus i och med den pågående statliga utredningen om hur hyresgästernas inflytande kan stärkas under renoveringar och i förhandlingar.

- Som fastighetsägare sköter vi om våra hus för att bostäderna ska vara attraktiva för både nuvarande och framtida hyresgäster, säger Siv Malmgren. Vi renoverar med högt ställda krav på kvalitet i material, gestaltning och genomförande, och alltid utifrån husens förutsättningar. John Mattsons riktlinjer för Byggmästarkvalitet ligger till grund för det arbetssättet och är vägledande för samarbetet med entreprenörer och även hur vi arbetar internt med ombyggnads- och nybyggnadsprojekt, säger Siv Malmgren.

Hyresgästens behov och önskemål viktiga

Svea Hovrätts bedömning är att John Mattson har tungt vägande skäl för de åtgärder som ska genomföras och att renoveringen inte omfattar mer än att lägenheterna får en modern standard som kommande hyresgäster normalt förväntar sig av en lägenhet.

John Mattsons utgångspunkt är att det är självklart att lyssna på den enskilda hyresgästen, i synnerhet när det är dags att renovera, då hyresgästens synpunkter är särskilt viktiga.

- Vi är mycket måna om att hyresgästerna ska trivas och vilja bo kvar länge i John Mattsons hus. Därför har vi hög ambitionsnivå när det gäller att kommunicera med hyresgästerna, före, under och efter både små och stora ingrepp i bostaden, säger Siv Malmgren.

Fastighetsägarens långsiktiga perspektiv

Den slutgiltiga bestämmanderätten ligger dock hos fastighetsägaren. Fastighetsägande är en långsiktig verksamhet och därför är det fastighetsägaren som har ansvaret och avgör hur fastigheten ska underhållas och utvecklas.

- Vårt ansvar för beståndet innebär att vi strävar efter att upprätthålla en bra standard på både kort och mycket lång sikt, säger Siv Malmgren. Vi måste kunna genomföra nödvändiga åtgärder, som t.ex. läckor som riskerar att uppstå i gamla rörstammar, men även förebygga och uppgradera gemensamma system och byta ut moderna funktioner som spar energi och som dagens konsumenter i allt högre grad kräver.

Skilda intressen och tidsperspektiv

En bidragande orsak till den intressekonflikt som ibland uppstår mellan hyresgäst och fastighetsägare grundar sig i just de olika tidsperspektiv man har. Den genomsnittliga boendetiden är betydligt kortare än de långsiktiga fastighetsägarnas tidshorisont.

- Fastighetsägarens fokus på rationalitet och effektivitet vid renovering kan också stå i konflikt med hyresgästens önskan om att skapa ett unikt hem, säger Siv Malmgren. Samtidigt innebär hyresrätten som boendeform att hyresgästen inte behöver ta ansvar för den ekonomiska risken avseende bostadens tekniska status och fortlevnad.

John Mattson återupptar nu planeringen inför renoveringen av fastigheten Barkassen 1 i Baggeby. Renoveringsarbetet beräknas starta under 2017.

Bilder

  • Fastighetsägarens bestämmanderätt utesluter inte lyhördhet för hyresgästen.JPG
Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04