Bokslutskommuniké 2019

Ökning av förvaltningsresultatet och avtal om förvärv i Sollentuna

I december 2019 ingick John Mattson avtal om att förvärva 541 hyreslägenheter av Sollentuna Stadshus AB. Bostäderna ligger i områdena Rotsunda och Rotebro. Tillträde sker i maj 2020.

Inflyttning i de nybyggda ungdomslägenheterna i U25 skedde under fjärde kvartalet 2019. Uppgraderingar av lägenheter i Käppala fortgår och sammanlagt basuppgraderas närmare 400 lägenheter fram till halvårsskiftet 2021. Under 2019 totaluppgraderade bolaget färre än 100 lägenheter men inklusive det antal som under kommande tvåårsperiod ska totaluppgraderas kan målet nås, d.v.s 100 totaluppgraderade lägenheter per år över tid.

– Under 2019 ökar hyresintäkterna med 16 procent, vilket förklaras av Käppalaförvärvet och de nybyggda Parkhusen vilka gav driftnettoeffekt från och med halvårsskiftet 2018. Detta bidrar till den genomsnittliga tillväxten i förvaltningsresultatet per aktie om 159 procent, säger Siv Malmgren, vd John Mattson.

Januari-december 2019

  • Hyresintäkterna uppgick till 253,0 Mkr (218,3), en ökning med 16 procent.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 64,9 Mkr (23,7) motsvarande 1,93 kr per aktie (0,74).
  • Förvaltningsresultatet har under året belastats med kostnader av engångskaraktär om 9,9 Mkr (19,6) kopplat till genomförd börsnotering under året.
  • Värdeförändringarna för fastigheter uppgick till 165,6 Mkr (208,9), och värdeförändringarna för räntederivat uppgick till 4,6 Mkr (0,8).
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 178,8 Mkr (222,3), motsvarande 5,31 kr per aktie (6,98).
  • Fastighetsvärdet uppgick till 6 365,2 Mkr (6 039,5).
  • Investeringarna uppgick till 160,1 Mkr (1 091,9 varav 804,5 Mkr avsåg förvärv av Käppala 2018).
  • Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2019.

Lidingö 19 februari 2020

John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Siv Malmgren, verkställande direktör
Telefon: +46 705 39 35 07
E-mail: [email protected]

Maria Sidén, ekonomi- och finanschef
Telefon: +46 703 37 66 36
E-mail: [email protected]

Erik Kronqvist, IR-chef
Telefon: +46 706 97 22 22
E-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08.00 CET den 19 februari 2020.

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

John Mattson är Lidingös största bostadsfastighetsägare med över 2 250 hyreslägenheter. Marknadsvärdet på John Mattsons fastighetsbestånd uppgick den 31 december 2019 till 6,4 Mdkr. Fastighetsbeståndet är beläget på södra Lidingö i områdena Larsberg, Käppala, Baggeby och Dalénum. Från maj 2020 förvaltar bolaget 541 hyreslägenheter i Sollentuna.

Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Förvaltningen av bolagets fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04