Delårsrapport januari-mars 2020 Tillväxt i förvaltningsresultatet

Under kvartalet färdigställdes 29 bas- och totaluppgraderingar av lägenheter och i 107 lägenheter pågår uppgraderingar. Förberedelser för övertagandet av nyförvärvade fastigheter i Sollentuna kommun har fortlöpt under kvartalet. Under perioden ökar hyresintäkterna med fem procent och förvaltningsresultatet per aktie med 59 procent, förklarat av ett förbättrat driftnetto samt att kvartalet inte belastats med börsnoteringskostnader.

- Coronapandemins långsiktiga påverkan på fastighetsbranschen är ännu för tidigt att förutspå. John Mattson står trots krisen stadigt i grunden, tack vare stabilt kassaflöde, kommenterar Siv Malmgren, vd John Mattson.

  • Hyresintäkterna uppgick till 65,2 Mkr (62,0).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 18,4 Mkr (11,5) motsvarande 0,55 kr per aktie (0,34).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 18,7 Mkr (11,6 Mkr), vilket är i nivå med förvaltningsresultatet.
  • Värdeförändringarna för fastigheter uppgick till 6,0 Mkr (21,4), och värdeförändringarna för räntederivat uppgick till -12,3 Mkr (-9,2).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 7,7 Mkr (16,3), motsvarande 0,23 kr per aktie (0,48).
  • Fastighetsvärdet uppgick till 6 424,2 Mkr (6 099,1).
  • Investeringarna uppgick till 53,0 Mkr (38,2).

Lidingö 7 maj 2020
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Siv Malmgren, verkställande direktör
Telefon: +46 705 39 35 07
E-mail: [email protected]

Maria Sidén, ekonomi- och finanschef
Telefon: +46 703 37 66 36
E-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08.00 CEST den 7 maj 2020.

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

John Mattson är en privat bostadsfastighetsägare med hyreslägenheter på Lidingö och sedan den 4 maj 2020 även i Sollentuna, sammanlagt 2 800 bostäder. Fastighetsvärdet uppgick den 31 mars 2020 till 6,4 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Förvaltningen av Bolagets fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04