Delårsrapport januari-september 2020

Delaktiga i utvecklingen av Slakthusområdet

I juli tillträdde John Mattson tre tomträtter i Slakthusområdet i Stockholms stad som förvärvades i maj. Tomträtterna har ett attraktivt läge vid den kommande tunnelbaneuppgången i området, där planen är att driva detaljplan för att under 2023 börja utveckla nya bostäder och arbetsplatser.

Bas- och totaluppgraderingarna av 1950- och 60-talslägenheterna på Lidingö fortlöper i planerad omfattning och John Mattson närmar sig målet att totaluppgradera minst 130 lägenheter under 2020.

Under perioden ökade hyresintäkterna med 15 procent och förvaltningsresultatet per aktie med 66 procent, vilket förklaras dels av ett förbättrat driftnetto genom nybyggnation och förvärv, dels av att perioden inte belastats med börsnoteringskostnader.

Jag är glad att vi är en del av utvecklingen av det spännande Slakthusområdet. Vi är nu etablerade i tre kommuner i Stockholmsregionen och har ambitionen att fortsätta växa i lägen med bra utvecklingsmöjligheter och goda kommunikationer. Det är också glädjande att se att vårt tillväxtarbete ger tydliga effekter på det ekonomiska resultatet, kommenterar Siv Malmgren, vd John Mattson.

Januari – september 2020

  • Hyresintäkterna uppgick till 215,9 Mkr (188,2), en ökning med 15 procent.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 75,0 Mkr (45,2), motsvarande 2,23 kr per aktie (1,34).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 76,2 Mkr (46,0), vilket är i nivå med förvaltningsresultatet.
  • Värdeförändringarna för fastigheter uppgick till 62,1 Mkr (59,5), och värdeförändringarna för räntederivat uppgick till -12,7 Mkr (-31,7).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 92,1 Mkr (52,5), motsvarande 2,74 kr per aktie (1,56).
  • Fastighetsvärdet uppgick till 7 422 Mkr (6 229).
  • Investeringarna uppgick till 994,7 Mkr (129,8), varav 857,3 Mkr (0,0) avsåg förvärv av fastigheter i Rotebro och Rotsunda i Sollentuna kommun och tomträtter i Slakthusområdet i Stockholms stad.

Lidingö 5 november 2020
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

För mer information, kontakta:
Siv Malmgren, verkställande direktör
Telefon: +46 705 39 35 07
E-post:
[email protected]

Maria Sidén, ekonomi- och finanschef
Telefon: +46 703 37 66 36
E-post:
[email protected]

Denna information är sådan information som John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08.00 CEST den 5 november 2020.

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)
John Mattson är en privat bostadsfastighetsägare med 2 800 hyreslägenheter på Lidingö och i Sollentuna samt tomträtter i Slakthusområdet i Stockholms stad. Fastighetsvärdet uppgick den 30 september 2020 till 7,4 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Förvaltningen av John Mattsons fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna. Bolagets syfte är att skapa goda livsmiljöer över generationer. John Mattson är noterat som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan.
Läs mer på: corporate.johnmattson.se

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04