John Mattsons årsredovisning för 2019

John Mattsons årsredovisning för 2019 har offentliggjorts och finns tillgänglig på John Mattsons webbplats, corporate.johnmattson.se.

Tryckt version av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig i mitten av april. Engelsk språkversion av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbplats den 20 april 2020.

Väsentliga händelser efter årets slut

Sedan bokslutskommunikén publicerades den 19 februari 2020 så har coronaviruset Covid-19 spridits över världen, vilket nämns i vd-ordet och i årsredovisningen som en väsentlig händelse efter balansdagen.

För mer information, vänligen kontakta:

Siv Malmgren, verkställande direktör
Telefon: +46 705 39 35 07
E-mail: [email protected]

 

Erik Kronqvist, IR-chef
Telefon: +46 706 97 22 22
E-mail: [email protected]

 

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB:

John Mattson är Lidingös största bostadsfastighetsägare med över 2 250 hyreslägenheter. Marknadsvärdet på John Mattsons fastighetsbestånd uppgick den 31 december 2019 till 6,4 Mdkr. Fastighetsbeståndet är beläget på Lidingö i områdena Larsberg, Käppala, Baggeby och Dalénum. Från maj 2020 äger och förvaltar bolaget 541 hyreslägenheter i Sollentuna.

Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Förvaltningen av bolagets fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna.

Denna information är sådan information som John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 mars 2020 kl.15:00 (CET).

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04