Förändring av antal aktier och röster i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

Antalet aktier och röster i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) har under juli månad förändrats till följd av att 1 047 277 nya aktier emitterades i en apportemission i juli.

Enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad.

John Mattsons styrelse beslutade 6 juli att emittera totalt 1 047 277 nya aktier som del av betalning för förvärv av aktier i EFIB Aktiebolag, vilket har medfört en ökning av antalet aktier i John Mattson med 1 047 277 aktier, från 33 670 032 aktier till 34 717 309 aktier. Aktiekapitalet har ökat med 349 092,34 kronor, från 11 223 344,00 kronor till 11 572 436,34 kronor. Per den 30 juli 2021, den sista handelsdagen i månaden, uppgick antalet aktier och röster till 34 717 309.

Lidingö 30 juli 2021
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

För mer information, kontakta:

Siv Malmgren, vd, John Mattson
070-539 35 07,
[email protected]

Maria Sidén, ekonomi- och finanschef, John Mattson
070-337 66 36,
[email protected]

Denna information är sådan information som John Mattson Fastighetsföretagen AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08.00 den 30 juli 2021.

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

John Mattson är ett bostadsfastighetsbolag med 2 800 hyreslägenheter och med verksamhet i fem kommuner i Stockholmregionen; Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Nacka och Upplands Väsby. Fastighetsvärdet uppgick den 31 mars 2021 till 8,2 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Förvaltningen av John Mattsons fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna. Bolagets vision är att skapa goda livsmiljöer över generationer. John Mattson är noterat som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan.
Läs mer på: johnmattson.se och corporate.johnmattson.se

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04