John Mattson förvärvar ytterligare andelar i EFIB samt genomför apportemission som en del av betalning för förvärv av aktier i EFIB

John Mattson har ingått avtal om att förvärva ytterligare 34 procent av aktierna i EFIB Aktiebolag (EFIB) och John Mattsons styrelse har beslutat att genomföra en apportemission som delbetalning i och med förvärvade aktier i EFIB.

John Mattson meddelade den 24 maj att man ingått avtal om att förvärva 24 procent av aktierna i EFIB och 32 procent av aktierna i HEFAB, och att aktierna i HEFAB är föremål för hembud. John Mattson har nu förvärvat ytterligare 34 procent av aktierna i EFIB för en köpeskilling uppgående till
485 miljoner kronor. Likviden betalas i en kombination av kontanter och nyemitterade aktier. Som delbetalning till 45 procent av aktierna i EFIB har John Mattsons styrelse, med stöd av bemyndigande från årsstämma 22 april 2021, fattat beslut om att genomföra en apportemission av 1 047 277 aktier till teckningskursen 151,43 kr
onor per aktie.
 

Efter det senaste förvärvet har John Mattson ingått avtal om att totalt förvärva 58 procent av aktierna i EFIB. Tillträde av 45 procent av aktierna i EFIB sker 6 juli 2021.

John Mattson har även erbjudit resterande ägare i EFIB och HEFAB att förvärva deras aktier i respektive bolag för ett vederlag motsvarande vad John Mattson betalat i de genomförda förvärven. 

Antal aktier i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) ökar efter genomförd emission från 33 670 032 till 34 717 309, motsvarande en utspädning om cirka 3,0 procent av det totala antalet aktier samt det totala antalet röster i John Mattson. 

Lidingö 6 juli 2021
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

 

För mer information, kontakta:

Johan Ljungberg, styrelseordförande John Mattson
073-960 58 87,
[email protected]

Siv Malmgren, vd, John Mattson
070-539 35 07,
[email protected]

 

Denna information är sådan information som John Mattson Fastighetsföretagen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 15.00 den 6 juli 2021.

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)
John Mattson är ett bostadsfastighetsbolag med 2 800 hyreslägenheter och med verksamhet i fem kommuner i Stockholmregionen; Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Nacka och Upplands Väsby. Fastighetsvärdet uppgick den 31 mars 2021 till 8,2 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Förvaltningen av John Mattsons fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna. Bolagets vision är att skapa goda livsmiljöer över generationer. John Mattson är noterat som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan.
Läs mer på: johnmattson.se och corporate.johnmattson.se

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04