Delårsrapport januari – mars 2022

Fortsatt stark tillväxt för John Mattson

Under årets första kvartal ökade John Mattsons förvaltningsresultat per aktie med 136 procent, jämfört med första kvartalet 2021. Justerat för engångspost 2021 ökade förvaltningsresultatet per aktie med 70 procent. Tillväxten i långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 36 procent. Fastighetsvärdet ökade under första kvartalet med 1 miljarder kronor och uppgick vid utgången av mars till 16,9 miljarder kronor.

- Våra framgångsrika förvärv under 2021 i kombination med värdeskapande inom förvaltning och projektverksamhet skapar fortsatt tillväxt. Den utökade fastighetsportföljen gör att vi nu har förutsättningar att skapa en mer kostnadseffektiv organisation framåt. Tre fastigheter vid Gullmarsplan tillträddes under perioden och tillsammans med våra utvecklingsfastigheter i Slakthusområdet ser vi nu mycket fram emot att vara en del av den expansiva utvecklingen av Söderstaden. Vårt framgångsrika arbete med lägenhetsuppgraderingar fortsätter och vi har under kvartalet tagit beslut att starta ett nytt uppgraderingsprojekt i fastigheten Gengasen i Örby, kommenterar John Mattsons vd Per Nilsson.

Januari – mars 2022

  • Hyresintäkterna uppgick till 153,2 Mkr (80,4), en ökning med 91 procent.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 40,7 Mkr (15,8). Förvaltningsresultat per aktie uppgick till 1,11 kr per aktie (0,47), en ökning om 136 procent. Justerat för engångspost 2021 var tillväxten 70 procent.
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 6 821,8 Mkr (4 565,2). Substansvärde per aktie uppgick till 184,19 kr per aktie (135,59), en ökning av det långsiktiga substansvärdet per aktie med 36 procent.
  • Värdeförändringarna för fastigheter uppgick till 271,8 Mkr (197,4), och värdeförändringarna för räntederivat uppgick till 118,7 Mkr (16,8).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 337,8 Mkr (181,0) varav 335,1 Mkr (181,0) avser moderbolagets aktieägare, motsvarande 9,11 kr per aktie (5,38).
  • Fastighetsvärdet uppgick till 16 890,6 Mkr (8 188,5).
  • Investeringarna uppgick till 724,3 Mkr (34,2), varav 643,2 Mkr (0,0) avsåg förvärv.


Lidingö 5 maj 2022
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

För mer information, kontakta:
Per Nilsson, vd, John Mattson
072-224 90 28,
[email protected]

Lars Ingman, t.f. cfo, John Mattson
072-092 88 88,
[email protected]

Denna information är sådan information som John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08.00 den 5 maj 2022.

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)
John Mattson är ett bostadsfastighetsbolag med 4500 hyreslägenheter samt kommersiella lokaler i fem kommuner i Stockholmsregionen; Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Nacka och Upplands Väsby. Fastighetsvärdet uppgick den 31 mars 2022 till 16,9 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Förvaltningen av John Mattsons fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna. Bolagets vision är att skapa goda livsmiljöer över generationer. John Mattson är noterat som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan. Läs mer på: johnmattson.se och corporate.johnmattson.se.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04