Förändring av antal aktier och röster i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

Antalet aktier och röster i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) har under maj månad förändrats till följd av att 859 930 nya aktier emitterades i en apportemission i maj.

Enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad.

John Mattsons styrelse beslutade 5 maj att emittera totalt 859 930 nya aktier som del av betalning för förvärv av fastigheter vid Gullmarsplan i Stockholm, vilket har medfört en ökning av antalet aktier i John Mattson med 859 930 aktier, från 37 037 035 aktier till 37 896 965 aktier. Aktiekapitalet har ökat 286 643 kronor, från 12 345 678 kronor till 12 632 321 kronor. Per den 31 maj 2022, den sista handelsdagen i månaden, uppgick antalet aktier och röster till 37 896 965.


Lidingö 31 maj 2022
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

För mer information, kontakta:
Per Nilsson, vd, John Mattson
072-224 90 28,
[email protected]

Lars Ingman, t.f. cfo, John Mattson
072-092 88 88,
[email protected]


Denna information är sådan information som John Mattson Fastighetsföretagen AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08.00 den 31 maj 2022.

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)
John Mattson är ett bostadsfastighetsbolag med 4 500 hyreslägenheter samt kommersiella lokaler i fem kommuner i Stockholmsregionen; Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Nacka och Upplands Väsby. Fastighetsvärdet uppgick den 31 mars 2022 till 16,9 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Förvaltningen av John Mattsons fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna. Bolagets vision är att skapa goda livsmiljöer över generationer. John Mattson är noterat som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan. Läs mer på: johnmattson.se och corporate.johnmattson.se.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04