John Mattson antar nya långsiktiga hållbarhetsmål

John Mattson har antagit nya långsiktiga hållbarhetsmål inklusive vetenskapsbaserade klimatmål. De nya målen ska styra bolagets verksamhet mot en hållbar utveckling och bidra till att nå visionen ”Goda livsmiljöer över generationer”.

John Mattsons mest väsentligaste och prioriterade hållbarhetsfrågor delas in i fyra områden; levande och tryggt lokalsamhälle, ansvarsfull material­ och avfallshantering, energieffektiva och fossilfria lösningar samt hälsosam och inspirerande arbetsplats. Intressentdialoger, kontinuerlig omvärldsbevakning och kartläggning av verksamhetens klimatpåverkan ligger till grund för väsentlighetsanalysen. Arbetet som sker inom ramen för dessa områden bidrar till flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Inom de fyra fokusområdena har John Mattson nu antagit följande nya långsiktiga hållbarhetsmål:

Levande och tryggt lokalsamhälle

  • John Mattson ska ha trygga områden där vi i trygghetsmätningar med boende får ett högre resultat än branschsnittet för jämförbara områden.
  • John Mattson ska ha attraktiva områden där vi i attraktivitetsmätningar med boende får ett högre resultat än branschsnittet.    

Ansvarsfull material­ och avfallshantering samt energieffektiva och fossilfria lösningar

  • År 2030 ska John Mattson ha minskat sitt växthusgasutsläpp inom Scope 1 och Scope 2 med minst 40 procent jämfört med basår 2021.
  • John Mattsons växthusgasutsläpp från ny- och ombyggnation ska per kvadratmeter reduceras i linje med eller mer än genomsnittet för fastighetsbranschen.

Hälsosam och inspirerande arbetsplats

  • John Mattson ska ha engagerade medarbetare och en effektiv organisation där vi i medarbetarundersökningar får ett resultat över genomsnittet för jämförbara bolag.
  • John Mattson ska ha en inkluderande kultur som möjliggör att bolaget attraherar och behåller medarbetare med olika bakgrund och perspektiv. Rekryteringsprocessen ska vara kompetensbaserad, fri från diskriminerande föreställningar.
  • Andelen kvinnor eller män ska ej överstiga två tredjedelar inom bolaget, ledningen och styrelsen.
  • Sjukfrånvaron hos John Mattsons medarbetare ska vara högst tre procent.
  • John Mattson ska ha noll olyckor, med frånvaro mer än en dag, på våra arbetsplatser. Detta avser både John Mattsons egen personal samt personal som arbetar på uppdrag av John Mattson.

-Hållbarhet är centralt för John Mattson och utgör en integrerad del av vår affärsmodell. Att vi nu sätter tydliga mål för vart och ett av våra fokusområden gör att vi ytterligare höjer vår ambition och fokus på hållbarhet. I ett nästa steg kommer handlingsplaner tas fram och organisationen kommer att stärkas för att leverera på dessa mål. John Mattsons vision är att skapa goda livsmiljöer över generationer och våra nya hållbarhetsmål är satta för att bidra till att nå vår vision, säger Per Nilsson, vd John Mattson.


Lidingö 30 juni 2022
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

För mer information, kontakta:
Per Nilsson, vd, John Mattson
072-224 90 28,
[email protected]

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)
John Mattson är ett bostadsfastighetsbolag med 4 500 hyreslägenheter samt kommersiella lokaler i fem kommuner i Stockholmsregionen; Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Nacka och Upplands Väsby. Fastighetsvärdet uppgick den 31 mars 2022 till 16,9 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Förvaltningen av John Mattsons fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna. Bolagets vision är att skapa goda livsmiljöer över generationer. John Mattson är noterat som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan. Läs mer på: johnmattson.se och corporate.johnmattson.se.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04