John Mattson genomför apportemission som del av betalning för förvärv av fastigheter vid Gullmarsplan

John Mattsons styrelse har beslutat att genomföra en apportemission som delbetalning för förvärv av fastigheter vid Gullmarsplan. Fastigheterna tillträddes den 1 februari.

I november 2021 förvärvade John Mattson fastigheter vid Gullmarsplan i Stockholm till ett underliggande fastighetsvärde om 670 miljoner kronor före avdrag för 25 procent latent skatt. Förvärvet finansieras genom en kombination av kontanter och nyemitterade aktier. Den 1 februari meddelade bolaget att en apportemission genomfördes av 672 208 aktier till emissionskurs om 175,17 kronor per aktie motsvarande ett värde om 117 750 675 kronor.

För erläggande av resterande del av aktielikviden har John Mattsons styrelse, med stöd av bemyndigande från årsstämma 21 april 2022, fattat beslut om att genomföra ytterligare en apportemission av 859 930 aktier till emissionskurs om 175,17 kronor per aktie motsvarande ett värde om 150 633 938 kronor. Apportemissionen genomförs den 5 maj.

Antal aktier i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) ökar efter genomförd emission från 37 037 035 till 37 896 965, motsvarande en utspädning om cirka 2,3 procent av det totala antalet aktier samt det totala antalet röster i John Mattson.

Lidingö 5 maj 2022
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

För mer information, kontakta:
Johan Ljungberg, styrelseordförande John Mattson
073-960 58 87,
[email protected]

Per Nilsson, vd, John Mattson
072-224 90 28,
[email protected]

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)
John Mattson är ett bostadsfastighetsbolag med 4 500 hyreslägenheter samt kommersiella lokaler i fem kommuner i Stockholmsregionen; Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Nacka och Upplands Väsby. Fastighetsvärdet uppgick den 31 mars 2022 till 16,9 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Förvaltningen av John Mattsons fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna. Bolagets vision är att skapa goda livsmiljöer över generationer. John Mattson är noterat som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan. Läs mer på: johnmattson.se och corporate.johnmattson.se.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04