Kommuniké från årsstämma i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

Vid årsstämma i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) den 21 april 2022 fastställdes årsredovisningen för 2021 och styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljandes ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att till årsstämmans förfogande stående medel om cirka 1 625 miljoner kronor balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade att styrelsen under tiden fram till och med slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseledamöter omvaldes Johan Ljungberg, Håkan Blixt, Ulrika Danielsson Christer Olofsson och Ingela Lindh. Johan Ljungberg omvaldes till styrelseordförande. Vidare beslutade stämman att arvode till styrelseledamöterna skall utgå enligt följande:

  • Arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 395 000 kronor till styrelsens ordförande och 190 000 kronor till var och en av övriga stämmovalda ledamöter.
  • Arvode till ledamöter i styrelsens revisions- och finansutskott ska utgå med 50 000 kronor till utskottets ordförande och 25 000 kronor till övriga ledamöter.
  • Arvode till ledamöter i styrelsens ersättningsutskott (inkl. ordförande) ska utgå med 15 000 kronor.
  • Arvode till revisorn ska utgå enligt av styrelsen godkänd räkning.
     

Årsstämman beslutade att välja Ernst & Young till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young har meddelat att Katrine Söderberg kommer att vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och godkände, i enlighet med styrelsens förslag, ersättningsrapporten.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om oförändrade principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningens arbete.

Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier motsvarande högst 20 procent av bolagets aktiekapital. Sådan nyemission får ske i syfte att helt eller delvis kunna finansiera eventuella framtida fastighetsinvesteringar och/eller förvärv av fastighetsbolag/-rörelse genom att emittera aktier som likvid i samband med avtal om förvärv alternativt att anskaffa kapital till sådana investeringar och/eller förvärv.Lidingö 21 april 2022
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Ljungberg, styrelsens ordförande
Telefon: +46 739 60 58 87
E-post:
[email protected]

Per Nilsson, verkställande direktör
Telefon: +46 722 24 90 28
E-post:
[email protected]

 

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)
John Mattson är ett bostadsfastighetsbolag med 4400 hyreslägenheter samt kommersiella lokaler i fem kommuner i Stockholmsregionen; Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Nacka och Upplands Väsby. Fastighetsvärdet uppgick den 31 december 2021 till 15,9 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Förvaltningen av John Mattsons fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna. Bolagets vision är att skapa goda livsmiljöer över generationer. John Mattson är noterat som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan. Läs mer på: johnmattson.se och corporate.johnmattson.se

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04