Kallelse till årsstämma i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

Aktieägarna i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ), 556802-2858 (”John Mattson” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 18 april 2024 klockan 14.00 i Malmstensalen på Campus Lidingö (Malmstenskolan), Larsbergsvägen 8, Lidingö. Inpassering och registrering börjar klockan 13.30.

Rätt att delta vid årsstämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken onsdagen den 10 april 2024, alternativt om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd fredagen den 12 april 2024, och
 • dels anmäla sitt deltagande enligt anvisningarna under rubriken ”Anmälan till stämman” nedan senast fredagen den 12 april 2024.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier (t.ex. aktier i depå hos bank) måste – utöver att anmäla sig – tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear. Som anges ovan måste förvaltaren ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear senast fredagen den 12 april 2024. Sådan omregistrering bör begäras hos förvaltaren i god tid före denna dag och i enlighet med förvaltarens instruktioner.

Anmälan till stämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman själva eller genom ombud ska senast fredagen den 12 april 2024 anmäla detta till Bolaget. Anmälan kan ske:

 • elektroniskt på Bolagets webbplats (https://corporate.johnmattson.se/bolagsstyrning), eller
 • med brev till Computershare AB, ”John Mattson Fastighetsföretagen AB:s årsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm, eller
 • per telefon 0771-24 64 00, eller
 • per e-post till [email protected].

Anmälan ska innehålla uppgift om aktieägarens fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid bolagsstämman.

Aktieägare som företräds genom ombud ska skriftligen utfärda en daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Kopia av fullmakten samt, för juridisk person, kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, bör i god tid före bolagsstämman sändas till Bolaget på ovanstående adress eller per e-post till [email protected]. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats (https://corporate.johnmattson.se/bolagsstyrning).

Personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se Euroclears och Computershare AB:s respektive integritetspolicyer som finns tillgängliga på deras respektive webbplatser (www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf och www.computershare.com/se/gm-gdpr).

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Val av en eller två protokolljusterare.
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisning samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.
 8. Beslut om:
 1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 2. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
 2. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
 3. Val av styrelse och revisor.
 4. Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport.
 5. Beslut om principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningens arbete.
 6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
 7. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag från styrelsen och valberedningen

Förslag till beslut om val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Per-Gunnar (P-G) Persson, eller, om han är frånvarande, den person som styrelsen anvisar, utses till ordförande vid årsstämman.

Förslag till beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att till årsstämmans förfogande stående medel ska balanseras i ny räkning.

Förslag till antalet styrelseledamöter och revisorer, arvoden åt styrelsen och revisor och val av styrelse och revisor (punkterna 9–11)

Valberedningen föreslår följande:

 • Antalet styrelseledamöter ska vara sju (7) utan några suppleanter.
 • Bolaget ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.
 • Arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 415 000 kronor till styrelsens ordförande, 250 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 200 000 kronor till var och en av övriga stämmovalda ledamöter.
 • Arvode till ledamöter i styrelsens revisions- och finansutskott ska utgå med 60 000 kronor till utskottets ordförande och 27 500 kronor till övriga ledamöter.
 • Arvode till revisorn ska utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.
 • Per-Gunnar (P-G) Persson, Johan Ljungberg, Håkan Blixt, Christer Olofsson, Ingela Lindh, Åsa Bergström och Katarina Wallin omväljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
 • Per-Gunnar (P-G) Persson omväljs till styrelseordförande och Johan Ljungberg omväljs till vice styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
 • Ernst & Young Aktiebolag omväljs till Bolagets revisor och ingen revisorssuppleant utses intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att om Ernst & Young Aktiebolag utses kommer Katrine Söderberg att vara huvudansvarig revisor.

Förslag till beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport (punkt 12)

Styrelsen har inte föreslagit några ändringar av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs av årsstämman 2022.

Styrelsens ersättningsrapport för 2023 ger en översikt över hur riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, som antogs av årsstämman den 21 april 2022 har implementerats under 2023. Ersättningsrapporten innehåller också information om ersättningen till Bolagets verkställande direktör. Ersättningsrapporten har upprättats i enlighet med 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen (2005:551) samt regler om ersättningar utgivna av Aktiemarknadens självregleringskommitté.

Några avsteg från den i riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastslagna processen för att fastställa ersättning för ledande befattningshavare har inte gjorts under 2023.

Ersättningsrapporten för 2023 kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbplats (https://corporate.johnmattson.se/bolagsstyrning) senast fr.o.m. torsdagen den 28 mars 2024.

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner ersättningsrapporten.

Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningens arbete (punkt 13)

Valberedningen föreslår att principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningens arbete som ursprungligen antogs av årsstämman 2023 ska fortsätta att gälla tills vidare. Dessa finns tillgängliga på Bolagets webbplats (https://corporate.johnmattson.se/bolagsstyrning/bolagsstamma/bolagsstammor/arsstamma-2023/).

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier motsvarande högst tio (10) procent av Bolagets aktiekapital med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vidare innebär förslaget att emission får ske mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska aktier emitteras på marknadsmässiga villkor. Syftet med styrelsens förslag är att Bolaget helt eller delvis ska kunna finansiera eventuella framtida fastighetsinvesteringar och/eller förvärv av fastighetsbolag/-rörelser genom att emittera aktier som likvid i samband med avtal om förvärv alternativt att anskaffa kapital till sådana investeringar och/eller förvärv.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Totalt antal aktier och röster i John Mattson

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i John Mattson till 75 793 930. Inga aktier innehas av Bolaget självt.

Fullständiga förslag m.m.

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Larsbergsvägen 10, 181 39 Lidingö och på Bolagets webbplats (https://corporate.johnmattson.se/bolagsstyrning) senast fr.o.m. torsdagen den 28 mars 2024. Handlingarna kommer att skickas kostnadsfritt till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Sådan begäran kan göras till de kontaktuppgifter som framgår under rubriken ”Anmälan till stämman” ovan. Samtliga ovanstående handlingar kommer att framläggas på årsstämman.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Vid årsstämman har styrelsen och verkställande direktör en skyldighet att, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget och utan nämnvärd olägenhet för någon enskild person, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen och sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

* * *

Lidingö i mars 2024
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)
Styrelsen

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04