2022-04-21, Lidingö

Årsstämma 2022

Årsstämma i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) ägde rum torsdag 21 april 2022 kl. 14.00 i Malmstensalen på Malmstenskolan, Larsbergsvägen 8, Lidingö.

Aktieägare kunde få ett ärende behandlat på stämman förutsatt att begäran inkommit senast den 11 mars 2022 (även senare begäran beaktas om den inkommer i sådan tid att den kan inkluderas i kallelsen). Ärenden skickades till  [email protected] eller John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ), Att. AGM, Box 10035, 181 10, Lidingö.

Dag: Torsdag 21 april 2022

Tid: 14.00

Plats: Malmstenssalen på Malmstenskolan, Larsbergsvägen 8, Lidingö

DOKUMENT

Kallelse till årsstämma i John Mattson Fastighetsföretagen AB publ

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Fullmaktformulär

Poströstningsformulär

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Valberedningens i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) förslag till årsstämma 2022

Ersättningsrapport

Revisorsyttrande om ersättningar till ledande befattningshavare

Protokoll årsstämma 2022

Bilagor till stämmoprotokoll