2023-04-21, Lidingö

Årsstämma 2023

Årsstämma i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) äger rum fredag 21 april 2023 kl. 14.00 i Malmstensalen på Campus Lidingö (Malmstenskolan), Larsbergsvägen 8, Lidingö.

Aktieägare kan få ett ärende behandlat på stämman förutsatt att begäran inkommit senast den 3 mars 2023 (även senare begäran beaktas om den inkommer i sådan tid att den kan inkluderas i kallelsen).  Ärenden mejlas till  [email protected] eller skickas till John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ), Att. AGM, Box 10035, 181 10, Lidingö.

Dag: Fredag 21 april 2023

Tid: 14.00

Plats: Malmstenssalen på Campus Lidingö (Malmstenskolan), Larsbergsvägen 8, Lidingö

Anmälan till stämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman själva eller genom ombud ska senast måndagen den 17 april 2023 anmäla detta till Bolaget på något av följande sätt:

  • digitalt - anmäl dig här

  • med brev till Computershare AB, ”John Mattson Fastighetsföretagen AB:s årsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm

  • per telefon 0771-24 64 00

  • per e-post till [email protected]


Anmälan ska innehålla uppgift om aktieägarens fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid bolagsstämman.


Aktieägare som företräds genom ombud ska skriftligen utfärda en daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Kopia av fullmakten samt, för juridisk person, kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, bör i god tid före bolagsstämman sändas till Bolaget på ovanstående adress eller per e-post till [email protected]. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats (https://corporate.johnmattson.se/bolagsstyrning).

DOKUMENT

Fullmaktsformulär 

Information om föreslagna nya styrelseledamöter årsstämma

Kallelse till årsstämma 2023 i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) 

Styrelsens fullständiga beslutsförslag till årsstämma

Valberedningens förslag till beslut inför årsstämma

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen

Ersättningsrapport 2022