2023-04-21, Lidingö

Årsstämma 2023

Årsstämma i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) ägde rum fredag 21 april 2023 kl. 14.00 i Malmstensalen på Campus Lidingö (Malmstenskolan), Larsbergsvägen 8, Lidingö.

Aktieägare kunde få ett ärende behandlat på stämman förutsatt att begäran inkommit senast den 3 mars 2023 (även senare begäran beaktas om den inkommer i sådan tid att den kan inkluderas i kallelsen).  Ärenden mejlades till  [email protected] eller skickades till John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ), Att. AGM, Box 10035, 181 10, Lidingö.

Dag: Fredag 21 april 2023

Tid: 14.00

Plats: Malmstenssalen på Campus Lidingö (Malmstenskolan), Larsbergsvägen 8, Lidingö


Aktieägare som företrädde genom ombud skulle skriftligen utfärda en daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Kopia av fullmakten samt, för juridisk person, kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, bör i god tid före bolagsstämman sändas till Bolaget på ovanstående adress eller per e-post till [email protected]. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats (https://corporate.johnmattson.se/bolagsstyrning).

DOKUMENT

Fullmaktsformulär 

Information om föreslagna nya styrelseledamöter årsstämma

Kallelse till årsstämma 2023 i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) 

Styrelsens fullständiga beslutsförslag till årsstämma

Valberedningens förslag till beslut inför årsstämma

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen

Ersättningsrapport 2022

Protokoll årsstämma 2023

Bilagor till stämmoprotokoll 2023