Delårsrapport Q2 2019

–Den 5 juni noterades John Mattson på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, en viktig milstolpe i bolagets historia. Parallellt med vårens noteringsarbete har förädlings- och förtätningsprojekten drivits vidare, kommenterar Siv Malmgren, VD John Mattson.

  • Hyresintäkterna uppgick till 124,9 Mkr (96,4), en ökning med 30 procent.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 20,5 Mkr (8,2) motsvarande 0,61 kr per aktie (0,27).
  • Förvaltningsresultatet har under perioden belastats med kostnader av engångskaraktär om 9,9 Mkr (4,4) kopplat till genomförd börsnotering.
  • Värdeförändringarna för fastigheter uppgick till 51,4 Mkr (132,6), och värdeförändringarna för räntederivat uppgick till -24,7 Mkr (-6,3).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 31,8 Mkr (149,2), motsvarande 0,94 kr per aktie (4,97).
  • Fastighetsvärdet uppgick till 6 173,1 Mkr (5 845,2).
  • Investeringarna uppgick till 82,2 Mkr (974,0 varav 801,9 Mkr avsåg förvärv av Käppala 2018).

Lidingö 23 augusti 2019

John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Siv Malmgren, verkställande direktör
Telefon: +46 705 39 35 07
E-mail: [email protected]

Maria Sidén, ekonomi- och finanschef
Telefon: +46
 703 37 66 36
E-mail: [email protected]

Erik Kronqvist, IR-chef
Telefon: +46 706 97 22 22
E-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08.00 CEST den 23 augusti 2019.

Om John Mattson

John Mattson är Lidingös största bostadsfastighetsägare med närmare 2 200 hyreslägenheter. Marknadsvärdet på John Mattsons fastighetsbestånd uppgick den 31 mars 2019 till drygt sex mdkr. Fastighetsbeståndet är beläget på södra Lidingö i områdena Larsberg, Käppala, Baggeby och Dalénum.

Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv, inklusive förvärv av byggrätter och deltagande i markanvisningsprojekt. Förvaltningen av Bolagets fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna. John Mattson är noterat som JOMA på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04