Delårsrapport januari – juni 2023

Fortsatt starkt resultat trots utmanande förutsättningar

Under perioden januari-juni 2023 ökade driftöverskottet med 6 procent och EBITDA med 11 procent jämfört med samma period föregående år. Detta trots ett högt inflationstryck och ett, efter genomförda försäljningar, något mindre fastighetsbestånd. Till följd av stigande räntekostnader minskade förvaltningsresultatet per aktie med 38 procent.

Värdeförändringen i fastighetsbeståndet uppgick under kvartalet till -0,5 procent främst hänförligt till ökade avkastningskrav, vilket delvis motverkas av pågående effektiviseringar och investeringar i beståndet. Som en följd av den negativa värdeutvecklingen under perioden minskade tillväxten i långsiktigt substansvärde per aktie med 14 procent jämfört med samma period föregående år.

- Det är glädjande att det kostnadsbesparingsprogram som vi inledde hösten 2022 har resulterat i ett förbättrat driftöverskott. Vi levererar ett starkt resultat där driftöverskottet och EBITDA, justerat för ett mindre fastighetsbestånd efter genomförda försäljningar, ökade med hela 11 respektive 17 procent. Under kvartalet har vi arbetat aktivt med räntesäkringar för att stärka beredskapen för fortsatt höga räntenivåer och i juni sålde vi en fastighet för att ytterligare motverka effekterna av stigande räntor. Vid behov utesluter vi inte ytterligare försäljningar. Vi har fortsatt ett stort fokus på att effektivisera verksamheten och ser en stor potential för energibesparingar i vårt fastighetsbestånd, säger Per Nilsson, vd på John Mattson.


Januari – juni 2023

  • Hyresintäkterna uppgick till 309,5 Mkr (312,0), en minskning med 0,8 procent.
  • Driftöverskottet uppgick till 213,3 Mkr (202,1), en ökning med 5,5 procent.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 58,2 Mkr (92,5), motsvarande 1,53 kr per aktie (2,49).
  • Värdeförändringarna på fastigheter uppgick till -617,9 Mkr (280,8). Värdeförändringar för räntederivat uppgick till 8,6 Mkr (225,0).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -464,7 Mkr (466,5), motsvarande -12,23 kr per aktie (12,46).
  • Fastighetsvärdet uppgick till 14 495,5 Mkr (16 775,2).
  • Investeringarna uppgick till 190,1 Mkr (812,0), varav 0 Mkr (643,2) avsåg fastighetsförvärv.
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 6 037,4 Mkr (7 028,0). Detta motsvarar 159,31 kr per aktie (185,45), vilket är en minskning med 14 procent per aktie.

Lidingö 17 augusti 2023
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)


För mer information, kontakta:
Per Nilsson, vd, John Mattson
08-613 35 02,
[email protected]

Lars Ingman, t.f. cfo, John Mattson
070-639 86 87,
[email protected]


Denna information är sådan information som John Mattson Fastighetsföretagen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08.00 den 17 augusti 2023.

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)
John Mattson är ett bostadsfastighetsbolag med 4 300 hyreslägenheter samt kommersiella lokaler i Stockholmsregionen; Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Nacka och Upplands Väsby. Fastighetsvärdet uppgick den 30 juni 2023 till 14,5 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Vår vision är att skapa goda livsmiljöer över generationer. Det innebär att vi vill erbjuda en välfungerande vardag för alla, genom förvaltning med helhetsperspektiv och närhet till hyresgästerna samt genom utveckling av trygga och attraktiva boendemiljöer och lokalsamhällen. John Mattsons aktie är noterad som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan. Läs mer på: johnmattson.se.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04