Delårsrapport januari-mars 2021

John Mattson etablerat i fyra kommuner
 

På ett år har John Mattson via förvärv etablerat sig i ytterligare tre kommuner i Stockholmsregionen och finns nu, utöver Lidingö, även i Sollentuna, Stockholm och Nacka.

- Vi ser fram emot att utveckla samarbeten och fortsätta växa i dessa kommuner och i regionen i övrigt. Ambitionen är ytterligare förvärv av både nybyggda och äldre bostadsfastigheter samt av byggrätter i lägen med bra utvecklingsmöjligheter och goda kommunikationer, kommenterar Siv Malmgren, vd John Mattson.

Under perioden ökade förvaltningsresultatet med 19 procent, justerat för engångskostnad som belastade centraladministrationen. 

Substansvärdet per aktie har under de senaste tolv månaderna ökat med drygt 21 procent, en utveckling överstigande John Mattsons genomsnittliga årliga mål om minst 10 procent substansvärdestillväxt per aktie. 

Fastighetsvärdet uppgick den 31 mars 2021 till 8,2 miljarder kronor, en ökning under perioden med 0,2 miljarder kronor. Ökningen beror främst på förändrade avkastningskrav på en fortsatt stabil hyresrättsmarknad, samt på genomförda projekt. Under första kvartalet totaluppgraderades 36 lägenheter och basuppgraderades 26 lägenheter.

Januari – mars 2021

  • Hyresintäkterna uppgick till 80,4 Mkr (65,2), en ökning med 23 procent.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 15,8 Mkr (18,4), motsvarande 0,47 kr per aktie (0,55). Justerat för kostnadsförd avsättning hänförligt till vd:s framtida pension, ökade tillväxten i förvaltningsresultatet med 19 procent.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 23,5 Mkr (18,7).
  • Värdeförändringarna för fastigheter uppgick till 197,4 Mkr (6,0), och värdeförändringarna för räntederivat uppgick till 16,8 Mkr (-12,3).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 181,0 Mkr (7,7), motsvarande 5,38 kr per aktie (0,23).
  • Fastighetsvärdet uppgick till 8 189 Mkr (6 424).
  • Investeringarna uppgick till 34,2 Mkr (53,0).

Lidingö 6 maj 2021
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)


För mer information, kontakta:
Siv Malmgren, vd, John Mattson
070-539 35 07,
[email protected]

Maria Sidén, ekonomi- och finanschef, John Mattson
070-337 66 36,
[email protected]

Denna information är sådan information som John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08.00 den 6 maj 2021.

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)
John Mattson är en privat bostadsfastighetsägare med ca 2 800 hyreslägenheter och med verksamhet i fyra kommuner i Stockholmregionen; Lidingö, Sollentuna, Stockholm och Nacka. Fastighetsvärdet uppgick den 31 mars 2021 till 8,2 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Förvaltningen av John Mattsons fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna. Bolagets vision är att skapa goda livsmiljöer över generationer. John Mattson är noterat som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan.
Läs mer på: johnmattson.se och corporate.johnmattson.se

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04