Delårsrapport januari – september 2023

John Mattson stärker bolaget för framtiden

Under perioden januari till september 2023 uppgick överskottsgraden till 72 procent, en för bolaget rekordhög nivå. Driftöverskottet ökade med 7 procent och EBITDA ökade med 11 procent under perioden jämfört med samma period föregående år. Detta trots ett, efter genomförda försäljningar, mindre fastighetsbestånd, fortsatt hög inflation samt engångskostnader under det andra kvartalet. Som följd av stigande marknadsräntor minskade förvaltningsresultat per aktie med 28 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Värdeförändringen på fastigheterna uppgick till -2,5 procent som följd av fortsatt stigande avkastningskrav. Den fortsatt negativa värdeutvecklingen påverkade långsiktigt substansvärde per aktie som minskade med 16 procent jämfört med samma period föregående år.

- Vi har sedan våren 2022 varit handlingskraftiga och agerat proaktivt för att ställa om bolaget till nya makroekonomiska förutsättningar. Vårt effektiviserings- och kostnadsbesparings-program har haft önskad effekt där vi för perioden redovisar en för bolaget rekordhög överskottsgrad om 72 procent. Detta samtidigt som både kund- och medarbetarnöjdheten har ökat. Med de åtgärder som vi under kort tid har genomfört, samt med den kommande företrädesemissionen, står John Mattson väl rustat för framtiden och har förutsättningar att investera i långsiktigt värdeskapande, säger Per Nilsson, vd på John Mattson.


Januari – september 2023

  • Hyresintäkterna uppgick till 464,1 Mkr (468,9), en minskning med 1,0 procent
  • Driftöverskottet uppgick till 335,7 Mkr (313,0), en ökning med 7,3 procent.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 102,4 Mkr (140,3), motsvarande 2,70 kr per aktie (3,75).
  • Värdeförändringarna på fastigheter uppgick till -986,7 Mkr (-14,3). Värdeförändringar för räntederivat uppgick till 10,4 Mkr (275,1).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -802,8 Mkr (311,0), motsvarande -21,20 kr per aktie (8,27).
  • Fastighetsvärdet uppgick till 14 221,4 Mkr (15 799,1).
  • Investeringarna uppgick till 286,8 Mkr (893,9), varav 0,0 Mkr (643,2) avsåg fastighetsförvärv.
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 5 705,3 Mkr (6 780,1). Detta motsvarar 150,55 kr per aktie (178,91), vilket är en minskning med 16 procent per aktie.
     

Lidingö 9 november 2023
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)För mer information, kontakta:
Per Nilsson, vd, John Mattson
08-613 35 02,
[email protected]

Eva Wiklund, t.f. cfo, John Mattson
073 077 81 75,
[email protected]


Denna information är sådan information som John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08.00 den 9 november 2023.

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)
John Mattson är ett bostadsfastighetsbolag med 4 300 hyreslägenheter samt kommersiella lokaler i Stockholmsregionen; Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Nacka och Upplands Väsby. Fastighetsvärdet uppgick den 30 september 2023 till 14,2 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Vår vision är att skapa goda livsmiljöer över generationer. Det innebär att vi vill erbjuda en välfungerande vardag för alla, genom förvaltning med helhetsperspektiv och närhet till hyresgästerna samt genom utveckling av trygga och attraktiva boendemiljöer och lokalsamhällen. John Mattsons aktie är noterad som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan. Läs mer på: johnmattson.se.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04