Utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod

Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) och Svenska Handelsbanken AB (publ) (”SHB” och tillsammans med Carnegie, ”Joint Global Coordinators”) utnyttjar övertilldelningsoptionen avseende 2 175 000 aktier i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) (”John Mattson” eller ”Bolaget”). Stabiliseringsperioden har nu avslutats.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Pressmeddelande 12 juni 2019

I samband med erbjudandet av aktierna i John Mattson och noteringen av aktierna på Nasdaq Stockholm den 5 juni 2019 (”Erbjudandet”) utfärdade AB Borudan Ett (den ”Säljande Aktieägaren”) en övertilldelningsoption till Joint Global Coordinators att förvärva ytterligare högst 2 175 000 aktier i Bolaget, motsvarande högst 15,0 procent av antalet aktier i Erbjudandet, för utnyttjande helt eller delvis under 30 dagar från första dag för handel i John Mattsons aktier på Nasdaq Stockholm. Joint Global Coordinators har denna dag utnyttjat övertilldelningsoptionen till fullo.

Efter utnyttjandet av övertilldelningsoptionen kommer den Säljande Aktieägaren att äga 12 277 055 aktier i John Mattson, motsvarande en ägarandel om 36,46 procent av det totala antalet aktier och röster i John Mattson.

Inga prisstabiliseringsaktiviteter har genomförts sedan Erbjudandet och med hänsyn till aktiekursutvecklingen i John Mattsons aktie har Carnegie, som stabiliseringsagent för Joint Global Coordinators räkning, beslutat att avsluta stabiliseringsperioden.

För mer information, vänligen kontakta:

Siv Malmgren, verkställande direktör
Telefon: +46 705 39 35 07
E-mail: [email protected]

Erik Kronqvist, IR-chef
Telefon: +46 706 97 22 22
E-mail: [email protected]

Denna information lämnades för offentliggörande klockan 18:00 den 12 juni 2019.

Om John Mattson

John Mattson är Lidingös största bostadsfastighetsägare med närmare 2 200 hyreslägenheter. Marknadsvärdet på John Mattsons fastighetsbestånd uppgick den 31 mars 2019 till drygt sex mdkr. Fastighetsbeståndet är beläget på södra Lidingö i områdena Larsberg, Käppala, Baggeby och Dalénum. Lägenheterna har varierande storlek, med olika utrustningsstandard och hyresnivå.

Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv, inklusive förvärv av byggrätter och deltagande i markanvisningsprojekt. Förvaltningen av Bolagets fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna. I praktiken innebär det att underhållet av fastigheterna sker långsiktigt utifrån ett livscykelperspektiv och att såväl byggnaderna som hyresgästerna sätts i fokus.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i John Mattson.

Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder.

I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”), annan än Sverige, som har implementerat direktiv 2003/71/EU i dess nuvarande lydelse (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten, ”Prospektdirektivet”), riktar sig detta pressmeddelande endast till investerare i sådan EES-medlemsstat som uppfyller kriterierna för undantag från skyldighet att upprätta prospekt, inbegripet kvalificerade investerade, på det sätt som avses i Prospektdirektivet, såsom implementerat i varje sådan medlemsstat.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper i USA. Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act av 1933 (”Securities Act”), eller hos någon annan regulatorisk myndighet för värdepapper i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA. Inga erbjudanden avseende aktier eller andra värdepapper i Bolaget genomförs i USA. Det finns heller inga planer på att registrera aktier eller andra värdepapper i Bolaget, eller genomförande ett erbjudande av sådana aktier eller andra värdepapper, i USA.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Kanada eller Japan och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd eller befinner sig i Australien, Kanada eller Japan. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i Australien, Kanada eller Japan att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande.

Detta pressmeddelande, och annat material avseende de värdepapper som omnämns här, distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”) eller (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta pressmeddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva de värdepapper som omnämns här ges endast till, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på eller förlita sig på detta pressmeddelande eller någon del av dess innehåll.

Det erbjudande av värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har lämnats genom ett prospekt. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt Prospektdirektivet (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.


Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04