Försiktighetsåtgärder vid John Mattsons årsstämma med anledning av Covid-19

John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) har beslutat att vidta försiktighetsåtgärder på grund av Covid-19 vid den kommande årsstämman som kommer att hållas den 21 april 2020, kl. 15.00 i Malmstensskolan, Larsbergsvägen 8, Lidingö.

  • Årsstämmans dagordning kommer att behandlas av stämmoordföranden utan några specifika presentationer och verkställande direktörens anförande kommer att läggas upp på www.johnmattson.se kl. 10:00 den 21 april 2020. En film om John Mattson och bolagets historia premiärvisas samtidigt på webbplatsen.

  • Deltagare från John Mattson, inklusive styrelseledamöter och ledning, kommer att hållas till ett minimum.
  • Registratorn Computershare erbjuder en tjänst till aktieägare som anmält sig för att delta på årsstämman och inte äger mer än 100 000 aktier att rösta utan att fysiskt närvara på årsstämman genom att utse Computershare att rösta å deras vägnar. John Mattson rekommenderar alla aktieägare som inte äger mer än 100 000 aktier att använda tjänsten som Computershare erbjuder. Fullmakten kan begäras genom att kontakta Computershare på telefonnummer 0771-24 64 00 eller via e-post på [email protected] – bolaget uppmuntrar aktieägare att utöva sin rösträtt på detta sätt.
  • Ingen förtäring eller dryck kommer att serveras före, under eller efter årsstämman.
  • Alla externa gäster, inklusive media och andra intressenter, uppmanas att inte närvara vid stämman.

Genom att vidta dessa försiktighetsåtgärder hoppas bolaget att årsstämman kommer kunna äga rum. Begränsningar för sammankomster i Sverige fortsätter emellertid att utvecklas och det går inte idag att säkerställa att årsstämman den 21 april 2020 kommer kunna hållas. John Mattson övervakar situationen noga och kommer att gå ut med information om ytterligare åtgärder måste vidtas.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Nylander, styrelsens ordförande
Telefon: +46 730 26 19 40
E-mail: [email protected]

Siv Malmgren, verkställande direktör
Telefon: +46 705 39 35 07
E-mail: [email protected]

Denna information lämnades för offentliggörande klockan 14.00 den 6 april 2020.

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ):

John Mattson är Lidingös största bostadsfastighetsägare med över 2 250 hyreslägenheter. Marknadsvärdet på John Mattsons fastighetsbestånd uppgick den 31 december 2019 till 6,4 Mdkr. Fastighetsbeståndet är beläget på Lidingö i områdena Larsberg, Käppala, Baggeby och Dalénum. Från maj 2020 äger och förvaltar bolaget 541 hyreslägenheter i Sollentuna.

Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Förvaltningen av bolagets fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04